Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » B. radca prawny skazany za udział w oszustwie sądowym

B. radca prawny skazany za udział w oszustwie sądowym

03.08.17

Przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł wyrok skazujący przeciwko byłemu radcy prawnemu Robertowi B. i Tadeuszowi A. - byłemu prezesowi Bankowego Towarzystwa Finansowego sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.

articleImage: B. radca prawny skazany za udział w oszustwie sądowym fot. Thinkstock

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu częściowo zmienił wyrok Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze z 18 października 2016 roku. Wyrokiem tym oskarżeni zostali uznani winnymi popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa oszustwa sądowego. Polegało ono na uzyskaniu od Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przy pomocy podrobionych weksli, szeregu nakazów zapłaty i wyroków, na podstawie których osoby pokrzywdzone zobowiązane zostały do zapłaty na ich rzecz nienależnych świadczeń.

Doprowadzenie do niekorzystnego rozporzadzenia miniem
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 26 listopada 2014 roku, po żmudnym śledztwie, skierowała do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Robertowi B. i Tadeuszowi A. Prokurator zarzucił im, że od 10 marca 2010 roku do 27 marca 2014 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili i usiłowali doprowadzić jeleniogórskie sądy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 392 tysiące 412 złotych. Oskarżeni wprowadzili sądy w błąd, co do istnienia i wymagalności wynikających z weksli świadczeń uzasadniających wydanie nakazów zapłaty, a także wyroków sądowych. Przedłożyli oni w różnych postępowaniach sądowych 32 blankiety weksli in blanco wypełnionych niezgodnie z wolą osób je wystawiających i poręczających. Ponadto złożyli przed sądami zeznania, w których zeznali nieprawdę lub zataili prawdę. Podrobili także znajdujące się na pozwach podpisy pełnomocnika.

Prokurator oskarżył ich o popełnienie przestępstw z art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego i art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego i art. 270 par. 1 i 2 kodeksu karnego w zbiegu z art. 233 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par 2 kk w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Działaniem sprawców pokrzywdzonych zostało szereg osób – kontrahentów Bankowego Towarzystwa Finansowego sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Wypełnione wbrew ich wiedzy i woli weksle opiewały na kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.


Sąd okręgowy wydał wyrok skazujący

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem z 18 października 2016 roku uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów.

Sąd ustalił, że oskarżeni, po uprzednim wprowadzeniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w błąd co do istnienia i wymagalności należności wekslowych, doprowadzili te sądy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 101 tysięcy złotych na szkodę 12 ustalonych osób pokrzywdzonych. Sąd ustalił również, że oskarżeni usiłowali doprowadzić oba sądy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 256 tysięcy złotych na szkodę 20 ustalonych osób pokrzywdzonych. Oskarżeni 11 marca 2010 roku wytworzyli fikcyjną umowę o nazwie "porozumienie w przedmiocie rozliczenia umów zawartych w latach 2003 – 2006" pomiędzy Bankowym Towarzystwem Finansowym sp. z o.o. a Robertem B. Na jej podstawie Robert B. przejął od Tadeusza A. 30 weksli, opatrzonych podpisami wystawców i wypełnionych niezgodnie z ich wolą, niezgodnie z porozumieniem wekslowym i wbrew warunkom umów łączących pokrzywdzonych ze spółką BTF. Następnie na ich podstawie Robert B. wystąpił do sądu z opatrzonymi podrobionymi podpisami pozwami o zapłatę, uzyskując nakazy zapłaty kwot głównych wraz z odsetkami. Po wniesieniu od nakazów zapłaty zarzutów Tadeusz A. zeznał nieprawdę i zataił prawdę co do istnienia i wymagalności należności wekslowych oraz istnienia zobowiązania będącego podstawą indosu weksli in blanco na rzecz Roberta B.

Za zarzucone przestępstwo Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonemu Tadeuszowi A. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 50 złotych każda. Oskarżonemu Robertowi B. sąd wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 400 stawek dziennych po 50 zł każda. Wykonanie wymierzonych obu oskarżonym kar pozbawienia wolności sąd warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 5 lat. Nadto, na podstawie art. 41 par. 1 kodeksu karnego sąd wymierzył oskarżonemu Tadeuszowi A. środek karny w postaci zakazu zajmowania się pośrednictwem w zaciąganiu zobowiązań finansowych oraz dysponowaniem i obrotem wierzytelności osób trzecich na okres 5 lat, zaś oskarżonemu Robertowi B. środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata oraz zakazu zajmowania się pośrednictwem w zaciąganiu zobowiązań finansowych, dysponowaniem i obrotem wierzytelności osób trzecich na okres 8 lat.

Strony zaskarżyły wyrok sądu
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze w  apelacji wnosiła o uzupełnienie przyjętej w wyroku kwalifikacji prawnej przypisanego Tadeuszowi A. czynu o art. 270 par. 2 kodeksu karnego. Prokuratura wniosła także o uzupełnienie opisu czynu zarzuconego obu oskarżonym poprzez wskazanie, że dopuścili się go w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W apelacji wniesiono także o uznanie, że oskarżeni do popełnienia przestępstwa posłużyli się 32 nie zaś 30 wekslami wypełnionymi niezgodnie z wolą ich wystawców.

Od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze apelację złożył także obrońca oskarżonego Roberta B. Domagał się w niej uniewinnienia oskarżonego lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Alternatywnie obrońca wniósł o znaczne obniżenie zasądzonej kary grzywny i złagodzenie zastosowanych środków karnych.

Apelację złożył również obrońca oskarżonego Tadeusza A. wnosząc o uniewinnienie swojego klienta.

Skuteczna apelacja prokuratora
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił w całości apelację złożoną przez prokuratora.
Sąd odwoławczy zmodyfikował wyrok w żądanym przez prokuratora zakresie. Sąd jednocześnie oddalił apelacje obrońców obu oskarżonych obciążając ich kosztami za postępowanie odwoławcze.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok w zakresie orzeczonych kar i środków karnych.
Orzeczenie jest prawomocne.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prokuratura
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE