Strona główna » Wiadomości » Opinie » E-wnioski procesowe dopuszczalne, ale z ograniczeniami

E-wnioski procesowe dopuszczalne, ale z ograniczeniami

13.06.15

Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, także w sytuacji gdy nie ma podstaw normatywnych do dokonania czynności procesowej w tej postaci. Są jednak problemy z interpretacją tej uchwały - pisze Natalia Wójcik-Krokowska z KUL.

articleImage: E-wnioski procesowe dopuszczalne, ale z ograniczeniami fot. Thinkstock

Natalia Wójcik-Krokowska

Wnoszenie środków odwoławczych drogą elektroniczną

Artykuł pochodzi z czasopisma Glosa 2/2015>>>

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) dotyczy istotnego, z punktu widzenia praktyki, zagadnienia związanego z wnoszeniem środków odwoławczych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedstawia i porządkuje wypowiedzi SN dotyczące kwestii dopuszczalności złożenia środków odwoławczych w postaci elektronicznej na tle zarówno procedury cywilnej oraz postępowania karnego i wykroczeniowego, jak i procedury sądowoadministracyjnej. W pewnym zakresie glosowana uchwała to krok w dobrym kierunku, zwłaszcza w praktyce obrotu gospodarczego. Sąd Najwyższy dopuścił bowiem możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, także w sytuacji gdy nie ma podstaw normatywnych do dokonania czynności procesowej w tej postaci. Nie sposób się jednak zgodzić z poglądem wyrażonym przez SN w zakresie terminu i warunków, jakie musi spełnić pismo procesowe, aby było skutecznie wniesione drogą elektroniczną. Glosowane orzeczenie SN zmierza w kierunku liberalizacji przesłanek dopuszczalności wnoszenia środków odwoławczych drogą elektroniczną. Jednak obecnie istnieje ryzyko, że może być ono stosowane z problemami interpretacyjnymi w praktyce.

 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z 23.05.2012 r. (III CZP 9/12)[1]
1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 3 kodeksu postępowania cywilnego[2]).
2. Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 k.p.c.).
 
 
Glosowana uchwała SN stanowi odpowiedź na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Toruniu postanowieniem z 10.01.2012 r.:
„1) Czy dopuszczalne jest wniesienie środka odwoławczego w formie dokumentu elektronicznego, a w przypadku twierdzącej odpowiedzi:
2)    czy o zachowaniu terminu do wniesienia pisma decyduje data wpływu pisma do urządzenia odbiorczego poczty elektronicznej sądu,
3)    czy pismo takie może zostać opatrzone podpisem elektronicznym zgodnie z wymogami ustawy z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.)?”.
Stan faktyczny sprawy, na podstawie której podjęto glosowaną uchwałę, przedstawiał się następująco. Postanowieniem z 27.06.2011 r. Sąd Rejonowy w G. umorzył – na podstawie art. 50537 k.p.c. – postępowanie w sprawie przekazanej z elektronicznego postępowania upominawczego, na skutek nieusunięcia przez powoda w terminie braków formalnych pozwu. Po doręczeniu odpisu postanowienia, 5.07.2011 r., na pocztę elektroniczną sądu rejonowego wpłynęło zażalenie powoda opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wydrukowane następnie w sądzie 27.07.2011 r. Przy rozpoznawaniu tego zażalenia, Sąd Okręgowy w T. powziął poważne wątpliwości prawne, którym dał wyraz w zagadnieniu przedstawionym SN do rozstrzygnięcia.
Glosowana uchwała SNz 23.05.2012 r. nie zasługuje na aprobatę.
Kwestia wnoszenia pism procesowych w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej w orzecznictwie SN
Na uzasadnienie zajętego stanowiska w ramach postaci wniesionego środka odwoławczego SN wytoczył m.in. następujące argumenty. Sąd Najwyższy podkreślił, że pismo procesowe złożone w postaci elektronicznej – w zakresie nieunormowanym szczególnymi przepisami – nie wywołuje skutków prawnych, które ustawa wiąże ze złożeniem pisma procesowego, przy czym nie chodzi o brak formalny pisma, lecz o jego pierwotny, nieusuwalny brak skuteczności, spowodowany użyciem nieautoryzowanej techniki[3]. Ponadto dodał, że taką samą cechę należy przypisać pismom procesowym sporządzonym przy zastosowaniu alfabetów i technik „nieprzyswajalnych” oraz na nietypowych nośnikach.
13.06.15
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE