Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » NSA: gdy strona nie ujawnia na co chorowała, organ nie przywróci jej terminu do dokonania czynności

NSA: gdy strona nie ujawnia na co chorowała, organ nie przywróci jej terminu do dokonania czynności

14.04.18

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że osoba, która wnosi o przywrócenie terminu do dokonania czynności powinna uprawdopodobnić brak winy w uchybieniu dokonania czynności „o czasie”. Jeśli temu nie podoła, jej wniosek nie zostanie uwzględniony.

articleImage: NSA: gdy strona nie ujawnia na co chorowała, organ nie przywróci jej terminu do dokonania czynności fot. Thinkstock

 Dyrektor izby skarbowej odmówił przywrócenia terminu M.S. do złożenia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Z wydanym rozstrzygnięciem nie zgodził się M.S., który wniósł skargę do sądu administracyjnego.

WSA: niezasadna skarga

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił wniesioną skargę. Sąd administracyjny uznał bowiem, że organ zasadnie nie uwzględnił złożonego wniosku o przywrócenie terminu. Sąd przypomniał, że organ podatkowy może przywrócić termin na wniosek podatnika jedynie w sytuacji, gdy uchybienie nie było przez niego zawinione. Uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminowi leży po stronie podatnika. Powyższe wynika z treści art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej. WSA zaznaczył, że w analizowanej sprawie podatnik nie wskazał rodzaju problemów zdrowotnych, które miały mieć wpływ na niedochowanie terminu do wniesienia odwoławnia. Co znamienne, sam fakt choroby nie jest wystarczający do uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu. Za niewystarczające uznać też należy przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, jeśli z jego treści nie wynika, że strona nie mogła podjąć się wykonania czynności. Skarżący przedłożył zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, że powinien systematycznie przyjmować leki oraz wskazane jest leżenie. WSA zaznaczył, że nawet choroba wymagająca leżenia nie uzasadnia sama w sobie braku zawinienia, o ile osoba uprawniona do dokonania czynności mogła skorzystać z pomocy osób trzecich. Podatnik nie przedstawił miarodajnych wyjaśnień, z jakich przyczyn nie posiłkował się inną osobą przy złożeniu odwołania. WSA zwrócił uwagę, że z zaświadczenia lekarskiego nie wynikało, że podatnik zachorował nagle. Co znamienne, jak wynika z ustaleń podatnik odwołanie sporządził w terminie do złożenia pisma. Mógł więc posłużyć się inną osobą, by nadała jego przesyłkę u operatora pocztowego. To zaś sprawiło, że odmowa przywrócenia terminu była trafną decyzją.

Skarga kasacyjna


M.S. w skardze kasacyjnej podniósł m.in., że skoro podczas choroby miał on leżeć, to nie mógł opuścić mieszkania i samodzielnie złożyć odwołania. Wskazał również na brak możliwości posłużenia się osobą trzecią i brak winy w uchybieniu terminu. W ocenie autora skargi, organ i sąd administracyjny poczyniły wadliwe ustalenia.

LEX Administracja>>

Rozstrzygnięcie NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Zdaniem NSA, skarga kasacyjna nie miała uzasadnionych podstaw. WSA trafnie bowiem uznał, że powołanie się przez podatnika wyłącznie na chorobę, bez wskazania jej rodzaju, nie jest wystarczające do uwzględnienia jego wniosku. Za niewystarczające ocenił on także to, że podatnik nie uprawdopodobnił braku możliwości skorzystania z pomocy innych osób.

Brak uprawdopodobnienia

NSA podkreślił, że uprawdopodobnienie to środek zastępczy dowodu. Nie oznacza on, co prawda, stanu pewności, ale prawdopodobieństwo pewnych twierdzeń. Innymi słowy, uprawdopodobnienie wymaga wykazania danej okoliczności w stopniu mniejszym niż jej udowodnienie. Tego rodzaju kwestię wyjaśnił A. Hanusz w artykule „Uprawdopodobnienie jako środek zastępczy dowodu” („Przegląd Podatkowy” 2004, nr 3).

Zdaniem NSA, twierdzenia skarżącego nie mogły skutkować podważaniem wydanego przez WSA wyroku. Skarżący nie wykazał bowiem tego, że jego wniosek o przywrócenie terminu był zasadny. Nie zmienił tej okoliczności nawet fakt, że skarżący przedstawił oświadczenie innej osoby, z którego wynikało, że przez okres kilku miesięcy nie zamieszkiwał on ze skarżącym.

NSA podkreślił, że to na skarżącym spoczywał obowiązek uprawdopodobnienia braku winy w spóźnionym złożeniu pisma. Tymczasem, podatnik nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu terminu, co skutkowało oddaleniem skargi kasacyjnej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20.02.2018 r., II FSK 361/16, LEX nr 2458279.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE