Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » NSA: w razie spóźnionej odpowiedzi na skargę kasacyjną zwrot kosztów nie przysługuje

NSA: w razie spóźnionej odpowiedzi na skargę kasacyjną zwrot kosztów nie przysługuje

22.08.17

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że jeśli strona składa odpowiedź na skargę kasacyjną po upływie 14 dni od dnia otrzymania odpisu tego pisma, to traci ona prawo do domagania się zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

articleImage: NSA: w razie spóźnionej odpowiedzi na skargę kasacyjną zwrot kosztów nie przysługuje fot. Thinkstock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy waloryzacji i wypłaty odszkodowania. Wydane orzeczenie było korzystne dla skarżących, bowiem WSA nie podzielił stanowiska prawnego zaprezentowanego przez organy administracyjne.

Postępowanie kasacyjne

Przedmiotowy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną przez Wojewodę Małopolskiego, który kwestionował argumenty przedstawione przez WSA.

Natomiast strony (działające przez pełnomocnika) wniosły pismo oznaczone jako "odpowiedź na skargę kasacyjną", w którym domagały się m.in. zasądzenia na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Oddalony wniosek

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, uznając ją za niezasadną. Jednocześnie NSA oddalił wniosek stron o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Prawo do zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

Uzasadniając oddalenie wniosku skarżących o zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania kasacyjnego, NSA zaznaczył, iż orzeczenie to uwzględnia treść art. 204 pkt 2 p.p.s.a. Na podstawie tego przepisu, w razie oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła skargę kasacyjną, obowiązana jest zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego poniesione przez skarżącego - jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę. Z kolei na podstawie art. 179 p.p.s.a. strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie czternastu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej. Po upływie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi wnoszącemu skargę kasacyjną, wojewódzki sąd administracyjny niezwłocznie przedstawi skargę kasacyjną wraz z odpowiedzią i aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Data wpływu decyduje o charakterze pisma

NSA wskazał, że sporządzenie i wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną daje prawo do żądania zwrotu kosztów poniesionych z tego tytułu. NSA podkreślił przy tym, że strona składa odpowiedź na skargę kasacyjną jedynie wówczas, gdy wnosi stosowne pismo w terminie 14 dni od doręczenia skargi kasacyjnej. Powyższe wynika z brzmienia art. 179 p.p.s.a. Przyjmuje się bowiem, że wniesienie po upływie tego terminu pisma zatytułowanego "odpowiedź na skargę kasacyjną" nie czyni zadość wymaganiom określonym w art. 179 p.p.s.a. Przekroczenie 14-dniowego terminu powoduje, że jest to "zwykłe" pismo procesowe w sprawie, które nie uprawnia do żądania zwrotu stosownych kosztów postępowania. Taki pogląd prezentowany jest w nauce prawa i orzecznictwie. Przykładowo, takie stanowisko zostało zaprezentowane w postanowieniu NSA z 26.09.2007 r., sygn. II FSK 1241/06 (LEX nr 926634).

Nie było odpowiedzi na skargę kasacyjną

NSA przyjął, że pismo wniesione w omawianej sprawie jako "odpowiedź na skargę kasacyjną" w rzeczywistości nie ma takiego charakteru. Pełnomocnik skarżących otrzymał odpis skargi kasacyjnej na początku grudnia 2015 r. Tymczasem pismo zatytułowane jako "odpowiedź na skargę kasacyjną" wpłynęła dopiero w ostatnich dniach kwietnia 2017 r. Należy więc uznać, że koszty sporządzenia tego pisma nie mogą być uznane za niezbędny koszt postępowania, o jakim mowa w art. 205 § 2 p.p.s.a. Na podstawie tej regulacji, do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Skoro jednak nie wniesiono odpowiedzi na skargę kasacyjną (w sensie prawnym), to zwrot kosztów nie przysługuje.

Wyrok NSA w Warszawie z 9.05.2017 r., I OSK 21/16, LEX nr 2334171

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE