Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: dla każdej strony biorącej udział w procesie należy przygotować odpis pisma

SA: dla każdej strony biorącej udział w procesie należy przygotować odpis pisma

04.08.17

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, że dla każdej strony określonej w wyroku należy przygotować odpis apelacji. Niedołączenie odpisu pisma w zakreślonym terminie po stosownym wezwaniu skutkować będzie odrzuceniem pisma.

articleImage: SA: dla każdej strony biorącej udział w procesie należy przygotować odpis pisma fot. Thinkstock

Po wyroku w sprawie o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, pełnomocnik płatnika złożył do sądu okręgowego pismo zatytułowane "apelacja", w którym jako apelującego w części wstępnej wskazano płatnika składek. Pismo złożono wyłącznie w jednym egzemplarzu, ale nie zostało ono podpisane.

SO wezwał pełnomocnika płatnika do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych apelacji pod rygorem jej odrzucenia w tygodniowym terminie. W szczególności wskazano, że należy podpisać apelację, wskazać wnioski i zarzuty apelacji, wartości przedmiotu zaskarżenia i przedłożyć 2 odpisy apelacji.

Odpowiedź na wezwanie

W odpowiedzi na wezwanie, do sądu wpłynęło pismo zatytułowane jako "pismo powoda", do którego zostały załączone 2 obszerne i podpisane przez płatnika egzemplarze apelacji o innej treści niż apelacja wniesiona w poprzednim piśmie.

Odrzucona apelacja

SO odrzucił apelację. Sąd wskazał, iż braki formalne apelacji nie zostały prawidłowo uzupełnione. Nawet gdyby uznać, że apelacja o nowej treści stanowi uzupełnienie wcześniej złożonej, to i tak podlegałaby ona odrzuceniu, bowiem została złożona wyłącznie w oryginale i w 1 odpisie. Taki sposób odpowiedzi na wezwanie z sądu nie mógł skutkować nadaniem biegu wniesionej apelacji.


Regulacja prawna

Na podstawie art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zażalenie płatnika składek

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się płatnik składek, który w zażaleniu domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i rozpoznanie wniesionej apelacji. Zdaniem skarżącego, SO błędnie uznał, iż płatnik składek nie uzupełnił właściwie mankamentów apelacji. Żalący zaznaczył, że przedłożył on aż 13 egzemplarzy apelacji, które stanowiły załącznik do pisma pełnomocnika. Wskazał, iż nie może ponosić negatywnych konsekwencji utraty przez sąd jego pism. Ponadto, płatnik składek wskazał, że nawet gdyby przyjąć, iż przedłożył on wyłącznie 1 odpis pisma, to i tak apelacja podlegała rozpoznaniu. Skarżący wyjaśnił bowiem, że sąd uznał za stronę procesu pracownika płatnika (jako zainteresowanego), podczas gdy osoba ta nie mogła być uznana za stronę sporu, a co za tym idzie, brak było potrzeby zapewniania dla niej odpisu apelacji.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd apelacyjny uznał zażalenie za niezasadne i je oddalił. SA zgodził się z SO, że płatnik składek nie uzupełnił prawidłowo braków formalnych apelacji. Apelacja nie została złożona w wymaganej ilości odpisów i nie była ona podpisana.

Błędnie wykonane wezwanie

SA zaznaczył, że przedłożono 1 podpisany egzemplarz apelacji wraz z 1 odpisem, podczas gdy wezwanie obejmowało 2 odpisy pisma. Apelujący złożył faktycznie 13 kart dołączonych do pisma przewodniego, ale nie były to odpisy apelacji. Tym samym, brak było wymaganej ilości odpisów dla stron sporu. SA podkreślił, że płatnik składek był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, którego to sąd wzywał do uzupełnienia braków formalnych apelacji.

Dwa odpisy apelacji były konieczne

SA wskazał nadto, że z wyroku wynika, że pracownik płatnika jest stroną sporu (osobą zainteresowaną). Słusznie więc w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych apelacji uznano, że apelujący powinien dołączyć 2 odpisy pisma (w tym 1 dla zainteresowanego). Skarżący powinien i dla tej osoby również zapewnić odpis wnoszonej apelacji. Wszelkie ewentualne wadliwości proceduralne w toku procedowania przez SO nie mogą stanowić uzasadnienia do nadania apelacji, która nie została prawidłowo uzupełniona. Zatem, zażalenie należało oddalić.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 1.06.2017 r., III AUz 41/17, LEX nr 2304339

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE