Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: dla sądu wystarczy jedna opinia biegłego, byleby była przekonująca

SA: dla sądu wystarczy jedna opinia biegłego, byleby była przekonująca

21.12.17

Gdy sąd dysponuje rzeczową opinią biegłego, to brak jest podstaw do dopuszczenia kolejnej ekspertyzy innego specjalisty, tylko dlatego, że jedna ze stron nie jest zadowolona z wniosków płynących z opinii biegłego - uznał Sąd Apelacyjny w Lublinie.

articleImage: SA: dla sądu wystarczy jedna opinia biegłego, byleby była przekonująca fot. Thinkstock

ZUS, posiłkując się orzeczeniem komisji lekarskiej, wydał decyzję, którą ustalił prawo ubezpieczonego do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Z decyzją nie zgodził się ubezpieczony, który wniósł o jej zmianę poprzez ustalenie, że przysługuje mu renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Skarżacy zauważył, iż lekarz orzecznik ZUS uznał go za całkowicie niezdolnego do pracy, zaś komisja lekarska ZUS zmieniła to orzeczenie na jego niekorzyść.

Wygrana ubezpieczonego

SO zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu prawo do okresowej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. SO wyjaśnił, iż kluczowym w sprawie było dokonanie weryfikacji stanu zdrowia ubezpieczonego. W tym celu został dopuszczony dowód z opinii biegłego lekarza okulisty. Ocena niezdolności do pracy wymaga wiadomości specjalnych. Taka ekspertyza powinna być przeprowadzona przez biegłego posiadającego odpowiednią wiedzę medyczną adekwatną do rodzaju schorzeń ubezpieczonego.

Miarodajna opinia

SO wskazał, że z opinii biegłego wynika, iż stan narządu wzroku badanego skutkuje całkowitą niezdolnością jego do pracy we wskazanym okresie czasu. SO ocenił wydaną opinię za spójną, logiczną i należycie uzasadnioną. Ubezpieczony nie kwestionował tej opinii. Natomiast ZUS zgłosił do niej zastrzeżenia. Zdaniem SO, uwagi te nie podważyły wniosków wynikających z ekspertyzy.

Apelacja ZUS

Z orzeczeniem SO nie zgodził się ZUS, który w apelacji domagał się zmiany wydanego wyroku poprzez oddalenie odwołania ubezpieczonego. ZUS podniósł m.in., że SO naruszył zasadę swobodnej oceny dowodów.

Rozstrzygnięcie SA

SA oddalił apelację ZUS. Sąd odwoławczy stwierdził bowiem, że ustalenia SO były prawidłowe i przyjął je za własne.

Swobodna ocena dowodów

SA uznał, że w sprawie nie doszło do naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów, o jakiej mowa w art. 233 § 1 k.p.c. SA wyjaśnił, że do obrazy wskazanego przepisu prawa mogłoby dojść, gdyby SO ustalił inne okoliczności niż te wynikające z opinii biegłego. Do naruszenia tego przepisu doszłoby również, gdyby SO ustalił pewne okoliczności sprawy, mimo że w rzeczywistości byłyby one niedostatecznie stwierdzone w toku postępowania. Byłoby tak również w szczególności, gdyby ocena materiału dowodowego sądu kolidowała z zasadami doświadczenia życiowego lub regułami logicznego wnioskowania. W ocenie SA, tak jednak się nie stało.


Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych >>

Ekspertyza biegłego

SA przypomniał, że dowód z opinii biegłych (tak jak każdy inny dowód) podlega ocenie przez sąd. Wypowiedź biegłego powinna być skontrolowana pod kątem jej zgodności z zasadami logiki, poziomu wiedzy biegłego, sposobu motywowania stanowiska, podstaw teoretycznych opinii, a także stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków.

Właściwa ocena

SA zaznaczył, że SO prawidłowo przyjął, iż w świetle opinii biegłego okulisty możliwe było ustalenie stanu zdrowia badanego - z punktu widzenia dominujących u niego schorzeń narządu wzroku. Poczynione przez SO ustalenia były trafne. SO w sposób przekonujący wyjaśnił z jakich przyczyn uznał dowód z opinii biegłego okulisty za miarodajny. Należało więc uznać, że dzięki opinii lekarza okulisty wyjaśniono sporne okoliczności sprawy. Co znamienne, ZUS w apelacji nie zdołał podważyć wywodów tej opinii.

Niepotrzebna kolejna opinia

SA zwrócił uwagę, że ZUS wnosił o prowadzenie uzupełniającej opinii lekarskiej. SA wskazał, że brak było jednak podstaw do tego by uzupełnić postępowanie dowodowe i przeprowadzić dowód z opinii innego lekarza okulisty. Sąd nie ma bowiem obowiązku dopuszczania dowodu z dalszej opinii od tych samych biegłych lub innych biegłych, jeżeli już sporządzone w sprawie opinie są jednoznaczne i przekonujące. Potrzeba powołania innego biegłego nie może wynikać z samego niezadowolenia strony z dotychczas złożonych opinii.

Wyrok SA w Lublinie z 13.09.2017 r., III AUa 73/17.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE