Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: jeśli osoba przesłuchiwana niedostatecznie włada językiem polskim, to możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego

SA: jeśli osoba przesłuchiwana niedostatecznie włada językiem polskim, to możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego

16.05.17

Przepisy prawa nie obligują sądu do każdorazowego korzystania z pomocy tłumacza przysięgłego, gdy przesłuchiwana jest strona lub świadek, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Taka pomoc jest adresowana do osób niedostatecznie władających językiem polskim - wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

articleImage: SA: jeśli osoba przesłuchiwana niedostatecznie włada językiem polskim, to możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego fot. Thinkstock

Sąd Okręgowy w Krakowie częściowo uwzględnił powództwo w sprawie o zapłatę. W rozpoznawanej sprawie sąd pierwszej instancji ustalił m.in. to, że powód posiada obywatelstwo jednego z europejskich krajów i przez wiele lat zamieszkiwał w Polsce.

Apelację od tego wyroku wniosły obie strony. Jednym z zarzutów apelacyjnych sformułowanych przez powoda było naruszenie przez sąd okręgowy przepisów procesowych dotyczących konieczności korzystania z pomocy tłumacza przysięgłego przy przesłuchaniu osoby niewładającej w sposób dostateczny językiem polskim. Zdaniem apelującego, sąd pierwszej instancji powinien był przesłuchiwać powoda w obecności tłumacza przysięgłego języka włoskiego, gdyż było to konieczne z punktu widzenia umożliwienia powodowi złożenia zeznań w pełni zgodnych z jego wiedzą i intencją. Nieskorzystanie przez sąd z pomocy tłumacza przysięgłego mogło zdaniem powoda wpłynąć na ocenę wiarygodności jego zeznań.

Niezasadne zarzuty apelacji

Sąd odwoławczy oddalił obie apelacje. Odnośnie wskazanego wyżej zarzutu zawartego w apelacji powoda, sąd apelacyjny ocenił go za nietrafny.

Regulacje prawne

Na podstawie art. 265 § 1 k.p.c. do przesłuchania świadka niewładającego dostatecznie językiem polskim sąd może przybrać tłumacza. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przesłuchania stron (art. 304 zdanie 3 k.p.c.).

Jednocześnie w myśl art. 5 § 2 ustawy z 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062) osoba niewładająca w wystarczającym stopniu językiem polskim ma prawo do występowania przed sądem w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza.


Nie istnieje ustawowy obowiązek przesłuchania każdego obcokrajowa z tłumaczem

Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, iż zarzut powoda nie był niezasadny. Sąd odwoławczy przypomniał, że przepisy prawa nie wprowadziły obowiązku przybierania tłumacza każdorazowo, gdy przesłuchiwana jest osoba, dla której język polski nie jest językiem ojczystym. Możliwość korzystania z pomocy tłumacza przy przesłuchiwaniu stron i świadków jest uzależniona od ustalenia, że w danym przypadku osoba przesłuchiwana niedostatecznie włada językiem polskim.

Sąd mógł przesłuchać powoda bez tłumacza

Krakowski sąd apelacyjny zaznaczył, że o tym, czy w danej sprawie konieczne jest korzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego, decyduje w pierwszej kolejności przekonanie samej osoby przesłuchiwanej. W omawianej sprawie powód (dla którego język polski nie jest językiem ojczystym) osobiście wniósł o to, by był on przesłuchany bez obecności tłumacza.

Przewodniczący składu orzekającego zwrócił uwagę powodowi na możliwość skorzystania z pomocy tłumacza i umożliwił mu skonsultowanie się z pełnomocnikiem przed podjęciem decyzji w tej kwestii. Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Krakowie zwrócił uwagę, że i tak w każdej sprawie to sąd podejmuje ostateczną decyzję, czy zachodzi konieczność udzielenia osobie przesłuchiwanej pomocy tłumacza przysięgłego. W rozpoznawanej sprawie taka potrzeba nie zachodziła. Świadczy o tym jednoznacznie elektroniczny zapis przebiegu rozprawy.

Ocena wiarygodności zeznań

Sąd drugiej instancji zwrócił uwagę, że przedstawione przed sądem zeznania powoda były zgodne z prezentowanym na piśmie stanowiskiem procesowym. Odmowa uznania tych zeznań za wiarygodne nastąpiła po skonfrontowaniu twierdzeń powoda z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Poza tym, powód nie kwestionował sposobu przeprowadzenia dowodu z jego zeznań, zgłaszając stosowne zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. Przepis ten pozwala na zwrócenie sądowi uwagi na uchybienia proceduralne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12.01.2017 r., I ACa 1048/16

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE