Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: nie jest dopuszczalnym odrzucenie apelacji, bez wezwania do jej opłacenia

SA: nie jest dopuszczalnym odrzucenie apelacji, bez wezwania do jej opłacenia

09.03.18

Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że gdy profesjonalny pełnomocnik wnosi nieopłaconą apelację, to sąd powinien go wezwać do uiszczenia stosownej opłaty. Odrzucenie apelacji bez uprzedniego wezwania do jej opłacenia jest niedopuszczalne.

articleImage: SA: nie jest dopuszczalnym odrzucenie apelacji, bez wezwania do jej opłacenia fot. Thinkstock

Sąd okręgowy odrzucił apelację powoda. Jak wynika z uzasadnienia postanowienia sądu, powód w sprawie reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika, ale nie uiścił on opłaty od apelacji. Sąd podkreślił, że skoro powód był zastępowany przez zawodowego pełnomocnika, to był zobowiązany do uiszczenia opłaty od apelacji bez odrębnego wezwania go w tym przedmiocie.

Odrzucenie apelacji

Na podstawie art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zażalenie powoda

Powód nie zgodził się z wydanym postanowieniem i w zażaleniu domagał się uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Skarżący podkreślił, iż nie było podstaw do odrzucenia apelacji bez uprzedniego wezwania go do tego. W ocenie autora zażalenia, sąd okręgowy zastosował w sprawie niewłaściwe przepisy prawa.

Sąd apelacyjny uznał wniesione zażalenie za zasadne i w związku z tym uchylił zaskarżone postanowienie.

LEX Linie Orzecznicze>>

Obowiązek wezwania o opłatę

Sąd odwoławczy wskazał, iż w obecnym stanie prawnym, jeśli strona składa nieopłaconą apelację, to sąd powinien wezwać ją do uiszczenia opłaty, nawet jeśli jest ona reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia (np. apelacji) przez profesjonalnego pełnomocnika, nie znajduje zastosowania art. 130(2) § 1 k.p.c. Na podstawie tego przepisu pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. Przytoczony przepis nie dotyczy jednak środków zaskarżenia, gdyż tych nie zwraca się, a odrzuca.

Błąd sądu okręgowego

Oznacza to, że wskazany wyżej przepis nie znajdywał zastosowania w sprawie, w sytuacji gdy pełnomocnik powoda wniósł apelację dotkniętą brakiem fiskalnym. Innymi słowy, skoro pełnomocnik powoda nie uiścił opłaty od apelacji, to sąd zobowiązany był do wezwania autora apelacji do uiszczenia brakującej opłaty pod rygorem jej odrzucenia. Sąd nie mógł więc, bez wezwania do uregulowania opłaty od apelacji, odrzucić nieopłaconego środka zaskarżenia. Z tego względu, wydane orzeczenie, jako wadliwe, zostało uchylone.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25.01.2018 r., V AGz 79/18, LEX nr 2447604.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE