Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: nie można zwrócić pozwu w części, która nie jest dotknięta brakami formalnymi

SA: nie można zwrócić pozwu w części, która nie jest dotknięta brakami formalnymi

04.10.17

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wskazał, że jeśli pozew jedynie w pewnym zakresie obarczony jest nieuzupełnionymi w terminie brakami formalnymi, to brak jest podstaw do zwrócenia pozwu „w całości”. Wówczas dopuszczalny jest zwrot pozwu co do części dochodzonych żądań.

articleImage: SA: nie można zwrócić pozwu w części, która nie jest dotknięta brakami formalnymi fot. Thinkstock

Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zwrócił pozew w sprawie o zapłatę. Jak wynika z uzasadnienia zarządzenia, powód domagał się zasądzenia od pozwanego łącznie ponad 90.000 zł z odsetkami od szczegółowo wskazanych kwot i dat. Żądanie zasądzenia odsetek od dochodzonych kwot nie zostało jednak właściwie sprecyzowane, co skutkowało wezwaniem powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu w tym zakresie. Powód nie usunął jednak mankamentów pozwu, w związku z czym przewodniczący w sądzie okręgowym zwrócił pozew, na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.c.

Zwrot pozwu w k.p.c.

Na podstawie art. 130 § 1 k.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Zgodnie zaś z art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Zażalenie powoda

Powód zakwestionował wydane zarządzenie w zakresie obejmującym kwotę ok. 85.000 zł, na którą składało się 17 żądań, tj. w części nieobjętej wezwaniem do usunięcia braków formalnych. Powód zaznaczył, że „skumulował” on w pozwie szereg żądań względem pozwanego, co jest dopuszczalne w procedurze cywilnej. Skarżący zaznaczył, iż był wzywany do uzupełnienia braków formalnych tylko co do niektórych z dochodzonych żądań. W ocenie żalącego, nie było więc podstaw do tego, by zwrócić pozew w całości. Powód domagał się więc uchylenia zaskarżonego zarządzenia w części, która nie była dotknięta mankamentami formalnymi.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd Apelacyjny w Poznaniu przyznał rację argumentom przedstawionym w zażaleniu przez powoda. W związku z tym sąd odwoławczy uchylił zaskarżone zarządzenie w części.

Wadliwie określona część żądania

Sąd drugiej instancji zgodził się z powodem, że pozew dotknięty był brakami formalnymi jedynie w zakresie niektórych dochodzonych w nim kwot. W pozwie nie wyjaśniono bowiem, na jakiej podstawie powód żąda zasądzenia odsetek od niektórych z żądań. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Poznaniu słusznie więc wezwał powoda do uzupełnienia braków formalnych tylko co do części żądania. Sąd apelacyjny podkreślił natomiast, że jako niewłaściwą określić jednak należało decyzję o zwrocie pozwu „w całości”.

Częściowy zwrot

Sąd odwoławczy zaznaczył, iż w nauce prawa zauważa się, że w wypadku kumulacji roszczeń w pozwie przewodniczący wydziału nadaje bieg pismu w części, co do której nie zachodzą braki formalne. Poznański sąd apelacyjny podkreślił, iż w pełni podziela ten pogląd doktryny.

Zwrot

Reasumując, sąd odwoławczy przyjął, że w sprawie należało wydać zarządzenie o zwrocie pozwu w części (w zakresie tych żądań, których braki nie zostały uzupełnione w terminie). Nieusunięcie przez powoda braków co do niektórych z dochodzonych kwot powodowało, że sprawie nie można było nadać właściwego biegu (art. 187 § 1 k.p.c.). Z drugiej jednak strony, znaczna część z dochodzonych przez powoda od pozwanego świadczeń nie była obarczona jakimikolwiek brakami formalnymi. W tym zakresie nie było więc podstaw do zwrotu pozwu. Z tego też względu, sąd apelacyjny uchylił zaskarżone zarządzenie w części, w której pozew został zwrócony mimo prawidłowego sformułowania poszczególnych żądań przez powoda.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.09.2017 r., I ACz 1116/17, LEX nr 2356582.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE