Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: niełatwo złożyć skuteczny wniosek o wyłączenie biegłego

SA: niełatwo złożyć skuteczny wniosek o wyłączenie biegłego

07.08.17

Wniosek o wyłączenie biegłego nie może zostać uwzględniony, jeśli nie zostaną przedstawione wiarygodne okoliczności świadczące o braku bezstronności eksperta uznał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

articleImage: SA: niełatwo złożyć skuteczny wniosek o wyłączenie biegłego fot. Thinkstock

W toku rozpoznawania sprawy o zapłatę sąd okręgowy korzystał z opinii biegłego z zakresu budownictwa. Opiniujący w sprawie biegły przeprowadził ekspertyzę, która została uznana za dowód rzetelny. Na podstawie tego jak i innych dowodów, sąd okręgowy wydał wyrok częściowo uwzględniający żądanie pozwu.

Pozwani zgłosili wniosek o wyłączenie biegłego, uzasadniając go m.in. tym, że biegły nie jest bezstronny, gdyż utrzymywał kontakty z przedstawicielami powoda.

Oddalony wniosek

Sąd okręgowy oddalił zgłoszony wniosek. Sąd ten przyjął bowiem, że informacje przedstawione we wniosku przez pozwanych były nieprawdziwe. W szczególności sąd nie uznał za wiarygodne twierdzenia, że biegły miał "biesiadować" z przedstawicielami powoda. Analogicznie sąd uznał za niezasadny zarzut świadczenia przez biegłego na rzecz powoda "stałych" usług doradczych. Sąd okręgowy wskazał, że w związku ze zgłoszonym wnioskiem o wyłączenie biegłego, biegły składał wyjaśnienia. Na ich podstawie sąd okręgowy przyjął, że biegły przebywał na terenie jednostki jedynie raz i to w związku z koniecznością wydania opinii do niniejszej sprawy. Sąd okręgowy przyjął także za wiarygodne twierdzenia biegłego, iż nie miał on kontaktów z przedstawicielami powoda i nie uzyskał on od nich żadnej zapłaty.

Zarzut apelacji pozwanych

Obie strony sporu wniosły apelację od wydanego w sprawie wyroku. Pozwani w apelacji podnieśli m.in. zarzut naruszenia przez sąd okręgowy przepisów procesowych, w szczególności nie wyłączenia biegłego pozostającego w kontaktach zawodowych z powodem. W szczególności pozwani wskazali, że sąd okręgowy naruszył przepisy proceduralne, w tym m.in. art. 281 k.p.c. Formułując ten i dalsze wnioski apelacji, pozwani wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości albo jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.


Regulacje prawne

Na podstawie art. 281 k.p.c. aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego. Gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie biegłego po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana jest uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później lub że przedtem nie była jej znana.

Przyczyny wyłączenia sędziego są natomiast przedstawione w art. 48 i 49 k.p.c.

Pierwszy z tych przepisów przedstawia katalog przypadków, w których sędzia jest wyłączony od orzekania z urzędu, zaś drugi z przepisów przewiduje, że można wyłączyć sędziego w trybie wnioskowym.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd apelacyjny uznał obie apelacje stron co do zasady za niezasadne i je oddalił (sąd odwoławczy zmienił jedynie częściowo wyrok sądu okręgowego, w zakresie rozliczenia kosztów procesu).

Nietrafny zarzut

Sąd apelacyjny podzielił przy tym stanowisko sądu okręgowego co do tego, że w sprawie nie zaistniały przesłanki do wyłączenia biegłego z zakresu budownictwa. Sąd odwoławczy podkreślił, że zarzuty pozwanych stawiane wobec tego eksperta nie zostały przez nich wykazane. Twierdzenia co do tego, że opiniujący w sprawie biegłych nie był bezstronny, nie mogły być uznane za wiarygodne. Tego rodzaju zarzuty należało bowiem ocenić jako gołosłowne. Sąd odwoławczy wskazał, że informacje przedstawione przez pozwanych nie zostały potwierdzone obiektywnymi dowodami.

Niezadowolenie nie wystarczy

Sąd apelacyjny podkreślił przy tym, że samo niezadowolenie strony z wniosków płynących ze sporządzonej w spawie opinii sądowej, nie może być podstawą wniosku o wyłączenie biegłego. Również niezadowolenie jednej ze stron z przeprowadzonej przez biegłego ekspertyzy nie może być podstawą do domagania się dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego.

Podsumowanie

Reasumując, sąd odwoławczy uznał, iż słusznie sąd okręgowy nie wyłączył biegłego, a także, że mógł on korzystać z przedstawionej przez niego opinii sądowej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18.05.2017 r., I ACa 1049/16, LEX nr 2323727

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE