Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: nieodebranie 2-krotnie awizowanego listu z sądu może mieć negatywne skutki dla strony

SA: nieodebranie 2-krotnie awizowanego listu z sądu może mieć negatywne skutki dla strony

11.04.18

Sąd wezwał pozwanego do uiszczenia opłaty w kwocie 75.000 zł. Przesyłka nie została przez pozwanego odebrana i sąd uznał ją za doręczoną. Jeśli strona kwestionuje doręczenie przez awizo, to musi przedstawić dowody - wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

articleImage: SA: nieodebranie 2-krotnie awizowanego listu z sądu może mieć negatywne skutki dla strony fot. Thinkstock

Sąd okręgowy odrzucił zarzuty pozwanego od nakazu zapłaty. Przyczyną tego było uznanie, że zarzuty nie zostały opłacone w terminie. Pozwany nie zgodził się z wydanym orzeczeniem i domagał się jego uchylenia. W ocenie autora zażalenia, nie doszło do dwukrotnego awizowania przesyłki sądowej. Pozwany wyjaśnił, że w ogóle nie otrzymał informacji o próbie doręczenia mu wezwania do uiszczenia opłaty. Skarżący wskazał ponadto, że sąd doręczył mu orzeczenie o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty bez udzielenia stosownego pouczenia, choć nie działał on z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Niezasadne zażalenie


Sąd apelacyjny oddalił wniesione zażalenie. Wskazał, że pozwany był wezwany do opłacenia w terminie 7 dni zarzutów od nakazu poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 75.000 zł pod rygorem odrzucenia zarzutów. Przesyłka została wysłana na adres podany jako adres dla doręczeń. Mimo jej dwukrotnego awizowania, pozwany nie odebrał jej i nie zapłacił opłaty w terminie. Sąd apelacyjny stwierdził, że w takim wypadku należało uznać doręczenie wezwania za skuteczne.

LEX Linie Orzecznicze>>

Doręczenie zastępcze

Przepisy procedury cywilnej wprowadzają możliwość uznania korespondencji sądowej za skutecznie doręczoną, jeśli mimo dwukrotnego awizowania nie zostanie ona odebrana. Mowa o tym w art. 139 § 1 k.p.c. Aby tak się stało, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono. Należy załączyć jednocześnie pouczenie, że korespondencję należy odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia powtarza się. Pozostawienie zawiadomień o przesyłce uzasadnia przyjęcie domniemania faktycznego, że zawiadomienie skutecznie dotarło do adresata. Jako datę doręczenia przyjmuje się dzień ustania przyczyny, która uniemożliwiała doręczenie zwykłe. Sąd apelacyjny zaznaczył, że w rozpoznawanej sprawie doręczenie pisma dla pozwanego było skuteczne. Strona może przed sądem próbować natomiast wykazać, że dwukrotne awizowanie nie odbyło się w sposób prawidłowy.

Wersja pozwanego


Pozwany w zażaleniu starał się wykazać, że nie uzyskał on jakiejkolwiek informacji o oczekującej na niego przesyłce. Skarżący wyjaśnił, że złożył reklamację u operatora pocztowego. Z reklamacji wynika natomiast, że dokument awiza listonosz pozostawił w skrzynce pozwanego, ale dopiero w dniu, w którym nie mógł on już odebrać listu. Sąd apelacyjny wskazał, że z tego względu należało uznać niewiarygodne twierdzenia żalącego, że nie uzyskał on żadnej informacji o próbie awizacji listu. Przedstawił on bowiem niespójne wyjaśnienia co do braku wiedzy o awizie. Poza tym, pozwany nie wyjaśnił też w zażaleniu, jakie były losy postępowania reklamacyjnego. Nie załączył również innych dowodów, które mogłyby uwiarygodnić jego wersję. To zaś spowodowało, że pozwanemu nie udało się podważyć skuteczność doręczenia mu wezwania z sądu.

Sąd drugiej instancji zaznaczył, że skoro faktycznie pismo kierowane do pozwanego było prawidłowo dwa razy awizowane, to nie można uznać, że naruszono jego gwarancje procesowe. Oznacza to, że zaskarżone orzeczenie sądu okręgowego było prawidłowe. Pozwany nie uiścił w terminie opłaty, co skutkować musiało odrzuceniem nieopłaconych zarzutów.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26.02.2018 r., V AGz 118/18, LEX nr 2463392.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE