Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: prezes sądu nie ma wpływu na wydawanie wyroków przez sędziów z „jego” sądu

SA: prezes sądu nie ma wpływu na wydawanie wyroków przez sędziów z „jego” sądu

04.05.18

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, że nie ma podstaw do wyłączenia od orzekania sędziego, jeśli nie zostaną przedstawione racjonalne argumenty, przemawiające za brakiem jego obiektywizmu przy rozpoznawaniu sprawy.

articleImage: SA: prezes sądu nie ma wpływu na wydawanie wyroków przez sędziów z „jego” sądu fot. Thinkstock

W sprawie o zapłatę, prowadzonej przed sądem okręgowym, złożono wniosek o wyłączenie sędziów sądu okręgowego. Sąd okręgowy oddalił wniosek o wyłączenie wskazanych we wniosku sędziów. Z orzeczeniem tym nie zgodzili się pozwani, który wnieśli zażalenie. Sąd apelacyjny uznał zażalenie za niezasadne i je oddalił.

Sąd apelacyjny wyjaśnił, że skarżący nie przedstawili takich argumentów, które wskazywałyby na zaistnienie uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziów. Przepisy procedury cywilnej przewidują bowiem możliwość wyłączenia sędziego, gdy istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Powyższe wynika z treści art. 49 k.p.c.

Nieobiektywne argumenty

Sąd apelacyjny podkreślił, że okoliczności, o jakich mowa powyżej, muszą wystąpić obiektywnie. Samo subiektywne przekonanie strony o braku obiektywizmu sędziów nie wystarczy, by uznać wniosek o wyłączenie za zasadny. Oznacza to, że strona, wnioskująca o wyłączenie sędziego, powinna przedstawić uzasadnione, a więc racjonalne i sprawdzone argumenty, na poparcie swojej tezy. Tymczasem, we wniosku o wyłączenie sędziów nie przedstawiono przekonujących twierdzeń. Stąd wniosek słusznie podlegał oddaleniu.

Bezstronność sędziów

Sąd apelacyjny podkreślił, że skarżący zarzucali sędziom brak bezstronności z uwagi na to, że wobec niektórych sędziów sądu okręgowego i sądu rejonowego, zainicjowano szereg postępowań sądowych (w tym i karnych). W ocenie sądu odwoławczego, złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez określonych sędziów, w żaden sposób nie rzutuje na możliwość powstania ewentualnych wątpliwości co do bezstronności sędziów objętych wnioskiem. Co znamienne, sędziowie, co do których złożono wniosek o wyłączenie, nie byli objęci powołanymi zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa.


Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym >>

Brak powiązań

Skarżący wskazywali także na powiązania sędziów sądu okręgowego z prezesem sądu okręgowego, który reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wyszczególnionych we wniosku. Sąd odwoławczy zaznaczył, że fundamentem wymiaru sprawiedliwości są gwarancje: niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz ich bezstronności w orzekaniu. Sędzia jest więc uprawniony do samodzielnego rozpoznania sprawy, rozwiania wątpliwości czy rozumienia pojęć ocennych w sprawie. Sędzia we własnym zakresie ocenia też dowody, które są gromadzone w procesie. Natomiast prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym sędziów. Kieruje on działalnością administracyjną sądu. Nie ma on jednak wpływu na wydawane przez sędziów orzeczenia, gdyż sędziowie są niezawiśli.

Sąd drugiej instancji podkreślił, że subiektywne przekonanie o powiązaniach między prezesem sądu okręgowego a sędziami tego sądu nie było wystarczające do uznania, że wniosek o ich wyłączenie był zasadny. Sąd wyjaśnił, że sędziowie składali oświadczenia, że brak było podstaw do ich wyłączenia. Wiarygodność tych oświadczeń nie została skutecznie zakwestionowana przez skarżących. Przyjmuje się zaś w orzecznictwie, że autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego wyjaśnienia co do wniosku o wyłączenie sędziego. Jeżeli strona żądająca wyłączenia, zaprzecza jego prawdziwości, to powinna ona wykazać okoliczności, które by podważały wiarygodność oświadczenia sędziego. W rozpoznawanej sprawie, wiarygodność tych oświadczeń nie została jednak podważona.

Tym samym, postanowienie oddalające wniosek o wyłączeniu sędziów było trafne.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26.03.2018 r., V ACz 107/18, LEX nr 2475076.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE