Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: proces cywilny jest formalny, ale bez przesady

SA: proces cywilny jest formalny, ale bez przesady

12.05.17

Jeśli w odwołaniu strona nie musi wskazywać wartości przedmiotu sporu, to za nadmierny formalizm uznać należy zwrócenie jej pisma z powodu nieprzedstawienia tej informacji - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

articleImage: SA: proces cywilny jest formalny, ale bez przesady fot. Thinkstock

Ubezpieczony, działający przez pełnomocnika, złożył do Sądu Okręgowego w Szczecinie odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawie o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego. W piśmie nie wskazano wartości przedmiotu sporu. Pełnomocnik ubezpieczonego został wezwany do udzielenia tej informacji i złożył on stosowne pismo w 1 egzemplarzu. Pełnomocnik odwołującego się został wezwany do dołączenia odpisu tego pisma pod rygorem jego zwrotu. Nie wykonał on jednak należycie wezwania. W związku z tym zwrócono pismo dotyczące informacji o wartości przedmiotu sporu wraz z odwołaniem od decyzji organu rentowego. Uzasadniając konieczność zwrotu pisma wskazano, iż należało przedstawić w 2 egzemplarzach informację o wartości przedmiotu sporu, a skoro tego nie uczyniono (złożono jedynie 1 egzemplarz pisma), to pismo to należało zwrócić. Powyższe skutkowało także koniecznością zwrotu odwołania od decyzji organu rentowego jako dotkniętego nieusuniętym brakiem formalnym.

Stanowisko SA

Z zarządzeniem nie zgodził się ubezpieczony. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał jego zażalenie za zasadne i uchylił zaskarżone zarządzenie.

Niezasadny zwrot pism

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, iż podstawą zwrotu odwołania ubezpieczonego był przepis art. 130 § 2 k.p.c. Na jego podstawie należy dokonać zwrotu pisma, jeśli jego braki formalne nie zostały uzupełnione w zakreślonym tygodniowym terminie. Zdaniem sądu odwoławczego, w sprawie brak było podstaw do zwrotu pism.


Wymogi formalne odwołań

Wymogi formalne odwołań wynikają z przepisu art. 47710 § 1 k.p.c. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego. W orzecznictwie wskazuje się, że odwołanie od decyzji organu rentowego to szczególne pismo procesowe. Nie mają do niego zastosowania regulacje wynikające z art. 187 k.p.c., który to przepis odnosi się do wymogów formalnych pozwów.

Wartość przedmiotu sporu: konieczna czy nie?

Rozpoznawana sprawa (o objęcie ubezpieczeniem społecznym) ma charakter majątkowy. Konieczne więc staje się rozważenie, czy ubezpieczony powinien był wskazać w odwołaniu wartość przedmiotu sporu. W niektórych sprawach majątkowych konieczne jest wskazanie wartości przedmiotu sporu i wartości przedmiotu zaskarżenia. Na podstawie art. 1261 § 1 k.p.c. w każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna. W ocenie sądu odwoławczego, w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki omówione w tym przepisie. Po pierwsze, ubezpieczony nie miał obowiązku uiszczenia opłaty od odwołania. Po drugie, właściwość rzeczowa sądu w sprawie nie zależała od wartości przedmiotu sporu. Po trzecie, w sprawie nie zapadło jeszcze orzeczenie, więc brak podstaw do czynienia rozważań dotyczących wniesienia środka odwoławczego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie przyjął więc, że ubezpieczony nie musiał wskazywać wartości przedmiotu sporu. Jego odwołanie spełniało wymogi, o jakich mowa w art. 47710 § 1 k.p.c., a więc należało nadać mu bieg. Skoro bowiem brak wskazania wartości przedmiotu sporu nie tamował rozpoznania sprawy, to decyzja sądu okręgowego o zwrocie pism była wadliwa.

Bezwzględny formalizm nie jest właściwy

Sąd apelacyjny uznał decyzję procesową sądu okręgowego za nadmiernie (bezwzględnie) formalistyczną. Zasada formalizmu obowiązująca w postępowaniu cywilnym nie ma charakteru absolutnego, gdyż ma ona chronić strony przed dowolnością organów postępowania i innych uczestników procesów. Nie może ona jednak działać na szkodę stron i tamować im prawa do sądu. Nadmierny formalizm procesu nie może zatem prowadzić do niezasadnego zwrotu pism procesowych.

Postanowienie SA w Szczecinie z 3.04.2017 r., III AUz 17/17

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE