Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: przepisów o właściwości miejscowej sądu nie można lekceważyć

SA: przepisów o właściwości miejscowej sądu nie można lekceważyć

29.09.17

Skoro według odpowiednich regulacji, spór stron powinien być rozpoznany przez stołeczny Sąd Okręgowy, to nie można aprobować działania strony, która wytacza sprawę przed innym sądem – wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

articleImage: SA: przepisów o właściwości miejscowej sądu nie można lekceważyć fot. Thinkstock

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

SO podał, że uczestnik postępowania ma swoją siedzibę w okręgu właściwości miejscowej SO w Warszawie. To ten sąd jest zatem właściwy do rozpoznania złożonego wniosku, bowiem strony zawarły w łączącej ich umowie zapis, który regulował kwestię właściwości sądu. Powyższe postanowienie umowne było zgodne z regulacją, o jakiej mowa w art. 46 § 1 k.p.c.

Wyłączony przepis

Nowosądecki SO uznał więc, że koniecznym stało się wydanie postanowienia o przekazaniu sprawy do sądu właściwego. SO podkreślił, że w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego przed wniesieniem pozwu nie ma zastosowania przepis art. 202 k.p.c. Z regulacji tej wynika m.in., że niewłaściwość sądu badana jest tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. SO zaznaczył, że w realiach sprawy przepis ten nie mógł być jednak zastosowany. Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z 20.10.2011 r. w sprawie I ACz 908/11 (LEX nr 1102909).

Zażalenie

Orzeczenie to zakwestionował wnioskodawca, który w zażaleniu podniósł, iż sąd nie mógł stwierdzić swojej niewłaściwości bez stosownego zarzutu uczestnika. Żalący wskazał, iż wydane orzeczenie naruszyło wspomniany art. 202 k.p.c.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił wniesione zażalenie, uznając je za pozbawione podstaw.

Przepisy o właściwości

Na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. W oparciu o początkową treść przepisu art. 202 k.p.c. niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwości również przed doręczeniem pozwu. Jednocześnie, zgodnie z art. 734 k.p.c., do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji.

SA podkreślił, że jeśli postępowanie zabezpieczające jest prowadzone jeszcze przed wniesieniem pozwu, to przytoczona wyżej regulacja art. 202 k.p.c. ma zastosowanie odpowiednie (zgodnie z art. 13 § 2 k.p.c.). Powyższe powoduje więc, że w określonych sytuacjach przepis ten może nie znajdować zastosowania. Jest to związane z tym, że postępowanie zabezpieczające znacząco różni się od postępowania rozpoznawczego.

Specyfika zabezpieczeń

Postępowanie zabezpieczające charakteryzuje się szybkością. Ma ono na celu ochronę interesów uprawnionego. Nie można jednak przyjąć, że w jego toku dochodzi do arbitralnego ukształtowania właściwości miejscowej sądu. Skoro obowiązany nie ma wiedzy o prowadzeniu tego postępowania, to automatycznie nie może on podnieść zarzutu niewłaściwości miejscowej. Możliwość zgłoszenia zarzutu prowadzenia sprawy przez sąd niewłaściwy aktualizuje się natomiast dopiero po skutecznym doręczeniu pozwu stronie pozwanej.

Zasadne przekazanie

Tym samym, SA stwierdził, iż zaskarżone orzeczenie było prawidłowe, bowiem w sprawie zaszły podstawy do przekazania sprawy do prowadzenia stołecznemu SO. Co znamienne, wnioskodawca nie uzasadnił w żaden sposób, z jakiego powodu złożył wniosek do SO w Nowym Sączu, który to sąd jest znacznie oddalony od właściwego miejscowo SO w Warszawie. Krakowski SA zaznaczył, że takie działanie wnioskodawcy nie zasługuje na aprobatę. Niedopuszczalne jest bowiem lekceważenie przepisów o właściwości miejscowej uregulowanych w procedurze cywilnej i wytaczanie spraw przed inny sąd, z pominięciem opisanych tam reguł. Strona nie może bowiem inicjować postępowań przed dowolnym sądem.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6.03.2017 r., I ACz 308/17, LEX nr 2292470

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE