Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: przewodniczący składu sędziowskiego ma prawo do uchylenia pytań zadawanych przez strony

SA: przewodniczący składu sędziowskiego ma prawo do uchylenia pytań zadawanych przez strony

10.05.17
Sąd Apelacyjny w Krakowie przypomniał, że jednym z uprawnień przewodniczącego składu sędziowskiego jest uchylanie pytań, które zadają strony. Jeśli strona uważa, że uchylenie pytań narusza przepisy proceduralne, to wówczas powinna ona zgłosić zastrzeżenie do protokołu.
articleImage: SA: przewodniczący składu sędziowskiego ma prawo do uchylenia pytań zadawanych przez strony fot. Thinkstock

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznając apelację stron od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie o zapłatę przypomniał, w jaki sposób prowadzone jest przesłuchanie stron i świadków w procedurze cywilnej.

Powód w apelacji zarzucił sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisów proceduralnych, polegające m.in. na utrudnianiu mu zadawania pytań pozwanej. W ocenie apelującego, niemożność zadania określonych pytań pozwanej doprowadziła do tego, że powód nie mógł wykazać sprzeczności w zeznaniach pozwanej. Stan ten uniemożliwił mu wykazanie, że twierdzenia pozwanej były niewiarygodne.

Regulacje prawne

Na podstawie art. 271 § 1 k.p.c. świadek składa zeznanie ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania przewodniczącego, co i z jakiego źródła wiadomo mu w sprawie, po czym sędziowie i strony mogą w tymże przedmiocie zadawać mu pytania. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przesłuchania stron (art. 304 zdanie 3 k.p.c.).

Jednocześnie w oparciu o przepis art. 155 § 2 k.p.c. Przewodniczący może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne.

Nietrafne zarzuty apelujących

Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał za niezasadne zarzuty obu apelacji. Tak też został oceniony przedstawiony wyżej zarzut sformułowany w apelacji powoda. W związku z tym sąd odwoławczy oddalił obie apelacje.


Prawidłowy sposób procedowania sądu

W pierwszej kolejności sąd apelacyjny zwrócił uwagę, że uprawnienie dla przewodniczącego składu orzekającego wynika wprost z przytoczonego przepisu art. 155 § 2 k.p.c. Jeśli więc powód był zdania, że przewodniczący niezasadnie uchylał stawiane przez niego pytania, to powinien był zgłosić stosowne zastrzeżenia do protokołu.

Zastrzeżenia do protokołu

W oparciu o przepis art. 162 k.p.c. strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Uchylone pytania nie były istotne

Krakowski sąd apelacyjny wskazał ponadto, że uchylone pytania dotyczyły kwestii, która nie miała istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu stron. Tym samym nie można twierdzić, że z uwagi na uchylenie pytań do pozwanej doszło do nienależytego wyjaśnienia rozpoznawanej sprawy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12.01.2017 r., I ACa 1048/16

LEX nr 2257055.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE