Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: sąd cywilny nie doręcza nieobecnej stronie wydanego wyroku

SA: sąd cywilny nie doręcza nieobecnej stronie wydanego wyroku

11.02.18

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, iż sąd nie ma obowiązku doręczyć stronie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem tylko dlatego, że nie stawiła się ona na ogłoszeniu orzeczenia.

articleImage: SA: sąd cywilny nie doręcza nieobecnej stronie wydanego wyroku fot. Thinkstock

Sąd okręgowy odrzucił apelację powodów wniesioną od wyroku wydanego przez ten sąd 20.04.2017 r.

Sąd uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wskazał, że na początku maja 2017 r., a więc po upływie 7 dni od ogłoszenia wyroku, powódka złożyła wniosek o doręczenie jej wyroku wraz z uzasadnieniem. Z początkiem czerwca 2017 r. powodowie wnieśli zaś pismo zatytułowane „zażalenie”, w którym kwestionowali wydany wyrok. Sąd okręgowy przyjął, że pismo z czerwca 2017 r. stanowiło w rzeczywistości apelację. Uznał jednak, że pismo to zostało złożone po upływie terminu przewidzianego prawem i jako takie podlegało odrzuceniu. Sąd podkreślił, że powodowie nie złożyli skutecznego wniosku o doręczeniem im wyroku z uzasadnieniem, więc należało uznać, że apelację złożyli dopiero po terminie.

Zażalenie powodów

Powodowie w zażaleniu kwestionowali wydane postanowienie. Skarżący zwrócili uwagę, że powódka na ostatniej rozprawie poinformowała sąd, że z uwagi na zły stan zdrowia nie będzie mogła stawić się na terminie publikacji wyroku, wobec czego wniosła o jego odroczenie. Tymczasem sąd nie przychylił się do jej wniosku o zmianę terminu. W tej sytuacji powódka była przekonana, że otrzyma wyrok. Wyjaśniła, że jej pismo z maja 2017 r. należało traktować jako ponaglenie sądu o doręczenie jej uzasadnienia orzeczenia, a nie zaś wniosek o jego doręczenie.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd apelacyjny oddalił zażalenie powodów, uznając je za niezasadne.

Terminy proceduralne

W świetle art. 328 § 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, a w przypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 i art. 331 § 11 - od dnia doręczenia sentencji. Wniosek spóźniony sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Natomiast na podstawie art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 369 § 2 k.p.c. jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

Postępowanie cywilne>>


Spóźnione wnioski

Sąd apelacyjny zaznaczył, że skoro wyrok został ogłoszony 20.04.2017 r., to oznacza, że strony mogły domagać się doręczenia im odpisu tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem do 27.04.2017 r. Taki wniosek został złożony po terminie (w maju 2017 r.) i nie mógł być uznany za skuteczny. Słusznie więc sąd okręgowy go odrzucił. Skoro taki wniosek nie został skutecznie wniesiony, to oznacza, że od 27.04.2017 r. należało liczyć bieg dwutygodniowego terminu na złożenie apelacji przez strony. Dwutygodniowy termin upłynął 11.05.2017 r. Powodowie wnieśli apelację dopiero w czerwcu 2017 r.

Konieczne odrzucenie

Biorąc pod uwagę datę wniesienia apelacji przez powodów, to należało ją ocenić jako spóźnioną. Zgodnie z art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu.

Nieskuteczne ponaglenie

Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że nie można było zgodzić się z autorami zażalenia, że wniosek powódki złożony w maju 2017 r. w przedmiocie doręczenia jej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, stanowił w rzeczywistości wniosek o ponaglenie sądu. Sąd apelacyjny podkreślił, że żaden przepis procedury cywilnej nie nakłada na sąd obowiązku doręczenia stronom wyroku, nawet pomimo nieobecności uczestników procesu na terminie publikacji.

Kwestia przywrócenia terminu

Na marginesie sąd odwoławczy wskazał, że informacje dotyczące stanu zdrowia powódki, które zostały przedstawione w zażaleniu, mogły być brane pod uwagę przy ewentualnym wniosku o przywrócenie terminu. Powódka jednak takiego wniosku nie sformułowała.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 6.11.2017 r., I ACz 842/17, LEX nr 2432018.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE