Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: sąd nie musi wysłuchać informacyjnie stron procesu

SA: sąd nie musi wysłuchać informacyjnie stron procesu

30.11.17
Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że informacyjne wysłuchanie uczestników procesu jest inną instytucją niż przesłuchanie stron. Wysłuchanie stron ma pozwolić na ustalenie spornych okoliczności sprawy, a jednocześnie nie jest obowiązkowym elementem procesu.
articleImage: SA: sąd nie musi wysłuchać informacyjnie stron procesu fot. Thinkstock

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie oddalił powództwo w sprawie o zapłatę.

Orzeczenie to zaskarżył apelacją powód, który zarzucił sądowi pierwszej instancji wadliwe zastosowanie w sprawie szeregu przepisów procesowych. Autor apelacji podnosił, że sąd okręgowy nie zastosował w szczególności art. 212 k.p.c. W ocenie apelującego, błędnie postąpienie sądu pierwszej instancji doprowadziło do nieustalenia przez sąd okręgowy okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, co skutkowało wydaniem wadliwego orzeczenia.

Regulacja prawna

Na podstawie art. 212 § 1 k.p.c. sąd na rozprawie przez zadawanie pytań stronom dąży do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych dla zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń. W ten sam sposób sąd dąży do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, które są sporne. Zgodnie zaś z art. 212 § 2 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby przewodniczący może udzielić stronom niezbędnych pouczeń, a stosownie do okoliczności zwraca uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego.

Niezasadny zarzut

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powoda, uznając ją za pozbawioną podstaw. W ocenie sądu odwoławczego w szczególności niezasadnym okazał się również zarzut niezastosowania przez sąd okręgowy przepisu art. 212 k.p.c.

Sporne okoliczności

Na wstępie sąd drugiej instancji przypomniał, że wysłuchanie informacyjne, o jakim mowa w cytowanym wyżej przepisie, nie stanowi obligatoryjnego elementu rozprawy sądowej. Oznacza to, że sąd pierwszej instancji nie miał obowiązku ustalenia na podstawie wysłuchania informacyjnego stron spornych okoliczności. Kwestia tego, co było istotą sporu w sprawie, wynikała bowiem jednoznacznie ze stanowisk procesowych stron, a więc z treści pozwu i uzasadnienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, który wniósł pozwany. Również i w dalszych pismach procesowych strony wskazywały na kwestie między nimi sporne. Na te okoliczności zwracali uwagę także pełnomocnicy stron, prezentując ustnie swoje stanowiska procesowe.

Poglądy orzecznictwa

Sąd odwoławczy przypomniał, że zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z 20.02.2003 r. w sprawie II CKN 1148/00 (LEX nr 583757) wyjaśnienie sporu, który powstał na tle okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, należy już do postępowania dowodowego. Należy też odróżnić wyjaśnienia informacyjne stron (przewidziane w art. 212 k.p.c.) od przesłuchania uczestników postępowania w ramach prowadzonego postępowania dowodowego. Na okoliczność tę zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29.06.1999 r. w sprawie I CO 39/99 (LEX nr 523623).

Wadliwy zarzut

Warszawski sąd apelacyjny podniósł jednocześnie, że sformułowany przez apelującego zarzut odnoszący się do nieustalenia przez sąd okręgowy okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w istocie sprowadzał się do zarzutu nieprzeprowadzenia przez ten sąd postępowania dowodowego z urzędu na okoliczność wszystkich spornych okoliczności. Tego rodzaju twierdzenie zgłoszone przez powoda nie mogło jednak stanowić uzasadnienia zarzutu naruszenia przepisu art. 212 k.p.c. Powyższa kwestia jest ugruntowana w orzecznictwie sądów. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 11.10.1996 r. w sprawie III CKN 1/96 (LEX nr 32290).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.04.2017 r., I ACa 59/16, LEX nr 2279532

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE