Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: sąd nie powinien wnikać w umowę łączącą pełnomocnika i jego klienta

SA: sąd nie powinien wnikać w umowę łączącą pełnomocnika i jego klienta

02.10.17

Zastrzeżenie w dokumencie pełnomocnictwa jego wygaśnięcia w wyniku innych zdarzeń od wskazanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, nie powoduje konieczności przedstawienia takiej umowy na wezwanie sądu wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

articleImage: SA: sąd nie powinien wnikać w umowę łączącą pełnomocnika i jego klienta fot. Thinkstock

Sąd okręgowy rozpoznawał sprawę o zapłatę wniesioną przez powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd okręgowy umorzył postępowanie, przyjmując, iż powód nie wykazał umocowania pełnomocnika w sposób opisany w wezwaniu sądowym, na podstawie art. 505(37) § 1 k.p.c.

SO wskazał, że według treści dokumentu, pełnomocnictwo udzielone przez powoda jego pełnomocnikowi wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia umowy zawartej między powodem a jego pełnomocnikiem lub z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze między pełnomocnikiem a kancelarią prawną. Powód został wezwany do przedłożenia umowy, ale w zakreślonym terminie nie uczynił tego, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. SO uznał, że przedłożone oświadczenie członków zarządu strony powodowej nie może zastąpić umowy i dlatego też umorzył postępowanie.

Zażalenie powoda

Powód zakwestionował orzeczenie SO i w zażaleniu domagał się jego uchylenia.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że zaskarżone orzeczenie było niezasadne i w związku z tym uchylił je. SA wskazał, że kwestia umocowania pełnomocnika do działania w procesie cywilnym została uregulowana w art. 86 i następnych kodeksu postępowania cywilnego. Regulacje kodeksowe określają, jakie osoby mogą pełnić funkcję pełnomocnika, rodzaje pełnomocnictw, ich zakres i procedurę wypowiedzenia pełnomocnictwa. Przepisy przewidują także, w jakich sytuacjach pełnomocnictwo wygasa.

Zakres pełnomocnictwa

SA podkreślił, iż zgodnie z poglądami nauki prawa, rozpatrując zakres pełnomocnictwa należy mieć na względzie istnienie różnych relacji (stosunków) zachodzących między pełnomocnikiem a odbiorcą jego czynności. Istnieją 2 rodzaje takich relacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Stosunek wewnętrzny jest uregulowany przepisami prawa materialnego (a więc wynika z umowy łączącej pełnomocnika i osoby udzielającej pełnomocnictwo). Strony umowy mogą uregulować przyczyny i terminy wypowiedzenia pełnomocnictwa w sposób dowolny. Czym innym jest jednak stosunek zewnętrzny łączący pełnomocnika i jego klienta. Stosunek zewnętrzny wynika z przepisów proceduralnych – o działaniach pełnomocnika w procesie cywilnym decydują bowiem przepisy prawa procesowego.

Regulacje kodeksowe

SA podkreślił, że zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. udział pełnomocnika w sprawie uzależniony jest od przedłożenia przez niego dokumentu pełnomocnictwa. Umocowanie pełnomocnika do działania w sprawie trwa do czasu jego wypowiedzenia, wywierającego skutki względem sądu, przeciwnika i innych uczestników od momentu ich zawiadomienia. Wygaśnięcie pełnomocnictwa zachodzi w razie śmierci strony lub utraty przez nią zdolności sądowej. Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje wygaśnięcia pełnomocnictwa w przypadku zdarzeń związanych ze stosunkiem wewnętrznym pełnomocnika z mocodawcą. Oznacza to, że zastrzeżenie w dokumencie pełnomocnictwa jego wygaśnięcia w wyniku innych zdarzeń od wskazanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (w związku z wygaśnięciem umowy zawartej między powodem a jego pełnomocnikiem lub z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze między pełnomocnikiem a kancelarią prawną), nakłada jedynie na strony tego stosunku obowiązek powiadomienia sądu o wygaśnięciu pełnomocnictwa. Powyższe wynika z art. 94 § 1 k.p.c.

Konieczne uchylenie orzeczenia

SA przyjął więc, że nie zaszły podstawy do umorzenia postępowania, jak wadliwie przyjął SO. Przedłożone do akt sprawy pełnomocnictwo było prawidłowe, skoro zawarte w nim zastrzeżenie o wygaśnięciu pełnomocnictwa w związku ze wskazanymi w nim zdarzeniami było pozbawione skutków procesowych.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.09.2017 r., I ACz 1027/17, LEX nr 2356587.

02.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE