Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: sąd „nie wyręczy” powoda w złożeniu wniosku o ustanowienie kuratora dla nieobecnego pozwanego

SA: sąd „nie wyręczy” powoda w złożeniu wniosku o ustanowienie kuratora dla nieobecnego pozwanego

20.02.18

Skoro z przepisów wynika, iż zainteresowany może złożyć wniosek o ustanowienie dla nieobecnej strony kuratora (celem doręczenia mu pism sądowych), to oznacza, że niedopuszczalne jest ustanowienie kuratora przez sąd z urzędu - wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

articleImage: SA: sąd „nie wyręczy” powoda w złożeniu wniosku o ustanowienie kuratora dla nieobecnego pozwanego fot. Thinkstock

Przewodniczący w sądzie okręgowym zwrócił pozew o zwolnienie spod egzekucji. W uzasadnieniu zwrotu pozwu wskazano, iż powód był wezwany do uzupełnienia braków pozwu, natomiast usunął on jedynie część z nich. Powód nie wskazał bowiem adresu pozwanego; natomiast wyjaśnił, iż również adresem pozwanego nie dysponuje komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. Zaznaczono, iż powód nie złożył przy tym wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. W związku z tym, sąd nie mógł doręczyć odpisu pozwu pozwanemu (ani kuratorowi dla pozwanego) i należało zwrócić pozew.

Zażalenie powoda

Powód w zażaleniu wniósł o uchylenie zarządzenia o zwrocie pozwu. Sąd apelacyjny oddalił zażalenie powoda.

Konieczny adres pozwanego

Sąd odwoławczy przypomniał, że wskazanie w pozwie miejsca zamieszkania stron umożliwia komunikację sądu ze stronami. Dzięki przedstawieniu adresów stron możliwe jest także zidentyfikowanie i zindywidualizowanie uczestników procesu. W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że obowiązek wskazania miejsca zamieszkania stron dotyczy nie tylko miejscowości, ale i konkretnego adresu. Jednocześnie niepodanie w pozwie adresu zamieszkania pozwanego uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu, a co za tym idzie, tego rodzaju mankament pozwu stanowi podstawę jego zwrotu (o ile nie zostanie on uzupełniony w terminie).

LEX Navigator Postępowanie Cywilne >>

Doręczenia dla kuratora

Jednocześnie gdy powód nie dysponuje adresem pozwanego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu, to może on złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Na podstawie art. 143 k.p.c. jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

„Kodeksowe” wymogi

W świetle cytowanego przepisu, koniecznymi przesłankami ustanowienia kuratora są: uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony nie jest znane oraz stwierdzenie potrzeby doręczenia stronie pozwu lub innego pisma procesowego wymagającego podjęcia obrony jej praw. Obowiązek uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu strony nie jest znane spoczywa na osobie zainteresowanej ustanowieniem kuratora.

Brak stosownego wniosku

Sąd drugiej instancji zaznaczył, że w rozpoznawanej sprawie powód nie zawarł wniosku o ustanowienie kuratora na etapie postępowania przed wydaniem zaskarżonego zarządzenia. Nie złożył on takiego wniosku także w zażaleniu na zarządzenie o zwrocie pozwu. Co znamienne, skarżący w zażaleniu wskazał jedynie, że sąd z urzędu powinien ustanowić takiego kuratora. Tymczasem, w świetle cytowanego wyżej art. 143 k.p.c., to obowiązkiem powoda (jako zainteresowanego) było złożenie takiego wniosku.

Reasumując, wydane zarządzenie o zwrocie pozwu było słuszne i z tego względu sąd odwoławczy oddalił wniesione zażalenie.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1.12.2017 r., I ACz 1186/17, LEX nr 2415301.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE