Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: sąd nie zawsze wzywa do opłacenia pisma przed jego odrzuceniem

SA: sąd nie zawsze wzywa do opłacenia pisma przed jego odrzuceniem

21.08.17

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że w świetle przepisów prawa odrzucenie nieopłaconego pisma nie zawsze musi być poprzedzone wezwaniem do uzupełnienia jego braku fiskalnego.

articleImage: SA: sąd nie zawsze wzywa do opłacenia pisma przed jego odrzuceniem fot. Thinkstock

SO odrzucił zarzuty pozwanej od nakazu zapłaty wydanego przez ten sąd w sprawie o zapłatę. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że wcześniej oddalono zażalenie pozwanej na postanowienie o oddaleniu jej wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów postępowania. Odpis prawomocnego orzeczenia został doręczony pełnomocnikowi pozwanej, jednakże mimo upływu terminu, do dnia wydania orzeczenia nie została uiszczona opłata od zarzutów. Jako podstawę odrzucenia zarzutów wskazano art. 494 § 1 k.p.c., w myśl którego to przepisu sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie.

Zażalenie pozwanej

Z orzeczeniem tym nie zgodziła się pozwana, która podniosła, iż odrzucenie zarzutów od nakazu zapłaty nie zostało poprzedzone stosow anym wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych pisma.

Rozstrzygnięcie SA

SA oddalił wniesione zażalenie, uznając je za nietrafne.

Niezasadny zarzut

SA podkreślił, że wydane orzeczenie SO było trafne. Nie zasługuje przy tym na uwzględnienie zarzut pozwanej, zgodnie z którym SO przed podjęciem decyzji o odrzuceniu nieopłaconego pisma (zarzutów od nakazu zapłaty) powinien był wezwać ją do uzupełnienia jego braków fiskalnych w terminie tygodniowym pod rygorem jego odrzucenia.

Regulacje prawne

W świetle przepisów prawa, jeśli strona wnosi pismo, które nie jest opłacone, to co do zasady należy ją wezwać do usunięcia braku fiskalnego i dopiero po bezskutecznym upływie terminu stronę mogą spotkać negatywne konsekwencje procesowe (a więc np. jej pismo zostanie odrzucone lub zwrócone). Powyższa reguła wynika z art. 112 ust. 2 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 623; dalej u.k.s.c.). Zasada ta nie ma jednak zastosowania w każdym przypadku. Wyłącza ją w szczególności przepis art. 112 ust. 3 u.k.s.c. W myśl tej regulacji, przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. W takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia.

Zasada doznaje wyjątku

SA wskazał, że art. 112 ust. 3 u.k.s.c. włączył więc zasadę wzywania strony do opłacenia środka odwoławczego wówczas, gdy został ten środek zgłoszony przez pełnomocnika profesjonalnego i podlega opłacie stałej lub stosunkowej obliczonej od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia.

Odrzucenie zarzutów było słuszne

W rozpoznawanej sprawie zarzuty od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej od zarzutów wniósł do sądu adwokat pozwanej. SO oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Orzeczenie to zostało zaskarżone zażaleniem przez pełnomocnika pozwanej, ale SA oddalił wniesione zażalenie. Skoro orzeczenie SA o oddaleniu zażalenia zostało doręczone w dniu 18 listopada 2016 r., to oznacza, że od tej daty biegł pełnomocnikowi pozwanej termin do uiszczenia opłaty od wniesionych zarzutów. SA uznał, że pozwana jednak nie uregulowała "we własnym zakresie" wymaganej opłaty, a więc SO zasadnie odrzucił jej pismo, skoro nie zostało ono opłacone.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 24.07.2017 r., V ACz 719/17, LEX nr 2334358

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE