Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: sprawy z elementem zagranicznym muszą trwać dłużej

SA: sprawy z elementem zagranicznym muszą trwać dłużej

12.04.18

Sąd prowadził kilka wideokonferencji, aby zapoznać się z zeznaniami świadków z Czech. Zlecał także tłumaczenia licznych dokumentów i wykonywał czynności związane z obrotem zagranicznym. Nie można więc zarzucić mu, że w sposób opieszały prowadzi proces - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

articleImage: SA: sprawy z elementem zagranicznym muszą trwać dłużej fot. Thinkstock

Powódka wniosła do sądu skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym. Domagała się przyznania na jej rzecz 20.000 zł. Wskazała, że choć sprawa nie jest skomplikowana, to proces trwa już blisko 5 lat. Powódka podała, że przez okres ponad roku (między październikiem 2016 r. a grudniem 2017 r.) sąd nie podjął żadnych czynności. Autorka skargi wskazała, że proces uniemożliwia jej przeprowadzenie likwidacji firmy.

Odpowiedź na skargę

W odpowiedzi na skargę prezes sądu okręgowego wniósł o jej oddalenie. Zaprzeczył, aby sprawa była nieskomplikowana. Podał, że w procesie konieczne było prowadzenie dowodów przez sądy zagraniczne. Zaprzeczył ponadto, aby sąd w okresie wskazanym w skardze nie podejmował żadnych czynności. W tym czasie sąd wydawał bowiem zarządzenia związane z przeprowadzeniem dowodu z przesłuchania świadka zamieszkałego w Czechach.

Niezasadna skarga

Sąd apelacyjny oddalił skargę powódki, uznając ją za niezasadną. Przypomniał, że w sprawie tego rodzaju konieczne jest zbadanie terminowości i prawidłowości podejmowanych przez sąd czynności. Sąd powinien uwzględnić też łączny czas procedowania od wszczęcia sprawy do rozpoznania skargi. Rozstrzygając o skardze, należy mieć na względzie m.in. charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, a także znaczenie dla strony, która wniosła skargę. Sąd powinien ocenić również to, czy strona sama nie podejmuje działań, które czynią proces przewlekłym.


Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych
>>

Obrót zagraniczny

W ocenie sądu apelacyjnego, proces przed sądem okręgowym nie jest prowadzony w sposób nieterminowy. Postępowanie sądowe zostało zainicjowane w lipcu 2013 r. Przez okres kilku lat sporu, odbyło się łącznie 6 rozpraw. Sąd przeprowadzał na nich dowody z zeznań świadków. Na dwóch rozprawach prowadzone były przesłuchania świadków w drodze wideokonferencji. Aby sąd mógł przeprowadzić takie wideokonferencje, konieczne było wcześniejsze rezerwowanie specjalnie dostosowanej do tego sali sądowej. Sąd apelacyjny podkreślił, że obie strony sporu to podmioty prawa polskiego. Dochodzone roszczenie związane jest natomiast z jakością towarów zakupionych u pozwanej przez odbiorcę mającego siedzibę w Czechach. Z tego względu, konieczne było przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków zamieszkałych w Czechach. Sąd okręgowy zobligowany był również do zapoznania się z dokumentami, będącymi w posiadaniu podmiotów zagranicznych. To zaś wiązało się z procedurą tłumaczenia pism i wydłużonym obrotem korespondencji zagranicznej. Nie miała więc racji autorka skargi, zarzucając sądowi okręgowemu opieszałe prowadzenie procesu. Okres trwania sprawy przed sądem jest związany ze złożonością prowadzonego postępowania dowodowego.

Kłopoty z tłumaczeniami

Sąd apelacyjny zwrócił uwagę, że sąd okręgowy dopuścił się tylko nieznacznego opóźnienia przy prowadzeniu procesu. Miało to miejsce pomiędzy złożeniem przez stron pytań do świadka z Czech i skierowaniem tych pytań do tłumaczenia. Ta okoliczność nie mogła jednak skutkować uznaniem skargi za zasadną. Co do zasady, sąd procedował bowiem w sposób terminowy. Dłuższy czas prowadzenia sprawy wynikał nadto z przyczyn od sądu niezależnych. Wydłużony proces związany był w szczególności z niepodjęciem przez tłumacza korespondencji w terminie. Reasumując, sąd apelacyjny uznał skargę za niezasadną.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 190.3.2018 r., V S 4/18, LEX nr 2465926.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE