Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: świadek jest od przedstawienia faktów, a nie od podważania opinii biegłego

SA: świadek jest od przedstawienia faktów, a nie od podważania opinii biegłego

15.02.18

Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że dowody z opinii biegłego i zeznań świadka spełniają różne funkcje w procesie. Zadanie świadka ogranicza się do komunikowania spostrzeżeń o faktach, natomiast biegły ma za zadanie ocenić fakty.

articleImage: SA: świadek jest od przedstawienia faktów, a nie od podważania opinii biegłego fot. Thinkstock

Sąd okręgowy częściowo uwzględnił żądanie pozwu w sprawie o zapłatę. Sąd pierwszej instancji wskazał, iż swoje ustalenia poczynił m.in. na podstawie zeznań niektórych z przesłuchiwanych świadków oraz opinii biegłego.

Pozwana wniosła apelację od wyroku w części uwzględniającej żądanie pozwu. Apelująca w szczególności wskazała, iż sąd okręgowy dopuścił się naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów z uwagi na pominięcie zeznań jednego ze świadków. Pozwana domagała się zmiany wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd apelacyjny oddalił apelację pozwanej, uznając ją za pozbawioną podstaw. Również za taki uznany został zarzut naruszenia przez sąd okręgowy zasady swobodnej oceny dowodów.

Zasady oceniania dowodów

W oparciu o przepis art. 233 §1 k.p.c. sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Dwa różne dowody

Sąd apelacyjny zaznaczył, że dowód z opinii biegłego sądowego i dowód z zeznań świadka mają tę wspólna cechę, iż odnoszą się one do korzystania przez sąd z cudzych wiadomości dla celów procesu sądowego. Należy jednak je od siebie odróżniać, bowiem dowody te mają za zadanie pełnić różne funkcje. Zadaniem świadka jest przedstawienie sądowi spostrzeżeń. Ocenić ma je natomiast biegły sądowy. Na mocy art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. W świetle tego przepisu na podstawie ekspertyzy specjalisty, sąd ma uzyskać wyjaśnienia w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych. Opinia biegłego jest oceniana przez sąd na podstawie art. 233 § 1 k.p.c. na podstawie szeregu kryteriów. Są nimi zgodność opinii z zasadami logiki, wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Taki pogląd w szczególności wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 20.01.2015 r. w sprawie V CSK 254/14.


LEX Navigator Postępowanie Cywilne >>

Sporna okoliczność

Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że w rozpoznawanej sprawie należało ocenić czy doszło do niewłaściwego wykonania umowy przez pozwaną w zakresie niewadliwego i bezusterkowego wybudowania budynku mieszkalnego oraz odnośnie kosztu ewentualnego usunięcia wad i usterek, za które pozwana ponosi odpowiedzialność. Ustalenie tych okoliczności mogło nastąpić jedynie po skorzystaniu z ekspertyzy specjalisty.

Nieskuteczna próba podważenia opinii

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności pozwana nie mogła więc skutecznie przeciwstawić wywodom opinii biegłego sądowego dowodu z zeznań świadka, szczególnie iż był on związany z pozwaną. Sąd apelacyjny zaznaczył, iż w sprawie nie zaszły też podstawy do dopuszczenia opinii uzupełniającej czy też powołanie innego biegłego. Samo niezadowolenie strony z wniosków zawartych w ekspertyzie biegłego nie może bowiem stanowić wystarczającej podstawy uzasadniającej dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8.11.2017 r., VI ACa 771/16, LEX nr 2427741.

Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Arletta Bolesta IP: 46.169.* 15-02-2018
    To jest też naturalna różnica pomiędzy Biegłym (wiedza) a Świadkiem, który tej wiedzy fachowej może nie posiadać.
    dr Arletta Bolesta
    adwokat kościelny

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE