Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: w pozwie adresem pozwanego adwokata może być adres jego kancelarii

SA: w pozwie adresem pozwanego adwokata może być adres jego kancelarii

01.12.17

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że jeśli powód pozywa adwokata w związku z prowadzoną przez pozwanego działalnością zawodową, to może on wskazać w pozwie jako adres zamieszkania adwokata adres siedziby jego kancelarii.

articleImage: SA: w pozwie adresem pozwanego adwokata może być adres jego kancelarii fot. Thinkstock

Powódka skierowała przeciwko pozwanej pozew o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Z uzasadnienia pozwu wynikało, że powódka domaga się od pozwanej naprawienia szkód związanych z naruszeniem jej dóbr osobistych przez pozwaną w ramach prowadzonej działalności zawodowej – kancelarii adwokackiej.

Wezwanie

Powódka, wezwana do uzupełnienia braku formalnego pozwu w postaci adresu zamieszkania pozwanej, jako adres pozwanej ponownie podała adres wskazany w pozwie tj. adres jej kancelarii adwokackiej.

Zwrot pozwu

Przewodniczący w sądzie okręgowym zarządził zwrot pozwu skierowanego przeciwko pozwanej. W zarządzeniu wskazano, iż powódka nie usunęła braku formalnego pozwu, w szczególności mimo wezwania nie wskazała adresu zamieszkania pozwanej. Podany przez nią adres to miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwaną i jako taki nie mógł być wystarczający do nadania biegu sprawie. Wskazano jednocześnie, iż sądowi pierwszej instancji z urzędu wiadomo, że pod tym adresem pozwana prowadzi działalność gospodarczą i tam nie zamieszkuje.

Zażalenie powódki

Powódka w zażaleniu domagała się uchylenia zaskarżonego zarządzenia. Jej zdaniem, doszło do wadliwego zastosowania szeregu przepisów proceduralnych. Skarżąca wskazała m.in., iż w zarządzeniu błędnie uznano, iż miejsce wykonywania działalności gospodarczej nie może być tożsame z miejscem zamieszkania pozwanej. Nadto, powódka podała, że pozwana prowadzi pod wskazanym adresem działalność gospodarczą pozostającą w związku z roszczeniem pozwu. Zdaniem powódki, należy nadać sprawie bieg.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd Apelacyjny w Katowicach zgodził się ze skarżącą, że wydane zarządzenie o zwrocie pozwu było błędne. W związku z tym sąd odwoławczy uchylił zaskarżone zarządzenie.

Wymagany adres pozwanego

Sąd drugiej instancji wskazał, że pozew, jako pierwsze pismo procesowe, powinien zawierać m.in. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresów stron. Jednocześnie niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu, który uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu. Powyższe wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 17.07.2014 r. w sprawie III CZP 43/14 (LEX nr 1483543). Podanie przez powoda adresu pozwanego pozwala na komunikację sądu ze stronami, a jednocześnie wspomaga identyfikację i indywidualizację stron procesu.

Uzupełniony brak

Zdaniem sądu apelacyjnego, pozew złożony w sprawie nie był dotknięty brakiem formalnym, po tym jak powódka złożyła pismo uzupełniające pozew. W ocenie sądu odwoławczego, powódka wezwana do wskazania adresu zamieszkania pozwanej skutecznie odpowiedziała na wezwanie sądowe.

Brak weryfikacji adresu

Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że w zaskarżonym zarządzeniu wskazano, iż sąd z urzędu ma wiedzę co do tego, że pozwana prowadzi kancelarię adwokacką pod adresem wskazanym przez powódkę, ale jednocześnie nie zamieszkuje ona pod tym adresem. Sąd apelacyjny zaznaczył, że sąd okręgowy tego rodzaju ustalenia czynił bez przeprowadzenia stosownej weryfikacji np. na podstawie bazy PESEL SAD. Nie można więc było na tej podstawie przyjąć, że powódka nie podała adresu zamieszkania pozwanej.

Związek z działalnością zawodową

W ocenie sądu odwoławczego, istotnym było również to, że żądanie pozwu oparte było na podstawie okoliczności związanych z prowadzoną przez pozwaną działalnością zawodową (kancelarią adwokacką). Oznacza to, że sprawa powódki dotyczy zdarzeń związanych z pełnieniem przez pozwaną obowiązków adwokata. Tym samym, jako adres pozwanej powódka mogła podać siedzibę kancelarii adwokackiej pozwanej.

Niezasadny zwrot pozwu

Reasumując, sąd apelacyjny podkreślił, że skoro powódka wskazała w pozwie adres pozwanej, to należało uchylić zarządzenie o zwrocie pozwu.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17.10.2017 r., I ACz 1010/17, LEX nr 2391883

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE