Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: wyrok zaoczny może być niekorzystny dla powoda

SA: wyrok zaoczny może być niekorzystny dla powoda

21.04.17

Sąd Apelacyjny w Łodzi przypomniał, iż w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego wydanie wyroku zaocznego nie wiąże się z automatycznym uznaniem wszystkich twierdzeń powoda za prawdziwe. Sąd może wydać wyrok zaoczny oddalający powództwo.

articleImage: SA: wyrok zaoczny może być niekorzystny dla powoda fot. Thinkstock

Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o ochronę dóbr osobistych wydał wyrok zaoczny, którym oddalił powództwo. Wydanie przez sąd okręgowy wyroku zaocznego w sprawie związane było z tym, iż pozwana nie stawiła się na rozprawę sądową, nie złożyła żadnych wyjaśnień i nie wniosła o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność.

Dopuszczalność wydania wyroku zaocznego

Zgodnie z art. 339 § 1 k.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. Na podstawie art. 340 k.p.c. wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Natomiast zgodnie z art. 339 § 2 k.p.c. w tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Apelacja powódki

Powódka wniosła apelację od wyroku zaocznego. Zdaniem apelującej, sąd pierwszej instancji wadliwie zastosował w sprawie powołany wyżej art. 339 § 2 k.p.c. oddalając jej powództwo. Powódka zaznaczyła, że jej celem nie było obejście prawa, a zatem sąd powinien był uwzględnić jej powództwo, skoro należało przyjąć, że wszelkie jej twierdzenia były prawdziwe. Apelująca podkreśliła, że pozwana unikała udowodnienia prawdziwości swoich twierdzeń.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację powódki, uznając ją za bezzasadną. Sąd odwoławczy uznał w szczególności za nietrafny zarzut naruszenia przez sąd okręgowy powołanego przepisu art. 339 § 2 k.p.c.

Wyrok zaoczny może być korzystny lub niekorzystny dla powoda

Sąd apelacyjny zaznaczył, iż błędnym jest stanowisko powódki co do wykładni wskazanego przepisu prawa. Nie można uznać za słuszne twierdzenie, iż wydanie wyroku zaocznego wiąże się z niemal automatycznym uznaniem wszelkich twierdzeń powoda za prawdziwe. Końcowa część przepisu art. 339 § 2 k.p.c. jasno wskazuje na to, że tak właśnie nie jest. Sąd jest bowiem uprawniony do kontroli twierdzeń przedstawionych przez powoda. Sąd władny jest więc dokonać negatywnej oceny twierdzeń powoda i wydać w sprawie wyrok zaoczny oddalający powództwo.

Niezasadne powództwo

Sąd odwoławczy podkreślił, iż żądanie pozwu było niezasadne, co słusznie ocenił sąd okręgowy oddalając powództwo w zaskarżonym wyroku zaocznym. Choć z uzasadnienia wyroku sądu okręgowego wynika, że sąd uznał twierdzenia powódki za prawdziwe, to powództwo nie mogło zostać uwzględnione. Brak było bowiem podstaw do uwzględnienia żądania powódki, bowiem w sprawie nie zaistniały przesłanki uzasadniające uznanie, iż może ona domagać się od pozwanej ochrony z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych. Uzasadnione wątpliwości sądu tak pierwszej jak i drugiej instancji budziła bowiem w sprawie kwestia bezprawności działania pozwanej. Reasumując, żądanie pozwu jako niezasadne w świetle przepisów o ochronie dóbr osobistych nie mogło skutkować wydaniem wyroku zaocznego uwzględniającego powództwo.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 10.02.2016 r., sygn. akt I ACa 1183/15

Aleksandra Partyk

LEX nr 2005578.

21.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE