Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: zawieszenie postępowania sądowego możliwe jest tylko wyjątkowo

SA: zawieszenie postępowania sądowego możliwe jest tylko wyjątkowo

15.11.17

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że sąd cywilny może zawiesić postępowanie w sprawie z uwagi na toczące się inne postępowanie cywilne tylko wówczas, gdy między tymi sprawami istnieje takie powiązanie, że rozstrzygnięcie jednego z postępowań zależy od drugiego z nich.

articleImage: SA: zawieszenie postępowania sądowego możliwe jest tylko wyjątkowo fot. Thinkstock

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiesił postępowanie w sprawie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Sąd okręgowy wskazał, iż przedmiotowe postępowanie należało zawiesić, gdyż jednoczasowo są prowadzone inne postępowania sądowe, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy. Podstawą zawieszenia postępowania był przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.

Regulacja prawna

Na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Zażalenie do SA

Orzeczenie sądu okręgowego zostało zaskarżone przez płatnika składek, który domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia. W ocenie skarżącego, brak było podstaw do zawieszenia postępowania, choćby dlatego, że rozpoznawane postępowania sądowe dotyczą innych ubezpieczonych, a zatem mogą być uznane za podobne, a nie tożsame. Jednocześnie w ocenie autora zażalenia nie było możliwe zawieszenie postępowania, skoro między rozpoznawaną sprawą a innymi nie występuje zależność, o jakiej mowa w przytoczonym wyżej art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał wniesione zażalenie za zasadne. W związku z tym sąd drugiej instancji uchylił zaskarżone postanowienie.

Zależność procesów

Sąd odwoławczy wskazał, że w oparciu o przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., podstawa zawieszenia postępowania zachodzi, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Sąd apelacyjny podzielił stanowisko skarżącego, że sąd pierwszej instancji wadliwie przyjął, iż postępowanie sądowe powinno było zostać zawieszone. Nie każda bowiem zależność różnych spraw sądowych uzasadnia zawieszenie jednego z tych postępowań. Zależność (powiązanie) musi bowiem być tego rodzaju, by orzeczenie, które ma zapaść przed sądem w innym postępowaniu, stanowiło tzw. prejudykat, a wiec podstawę do rozstrzygnięcia sprawy, w której postępowanie podlega zawieszeniu. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 20.12.2005 r. w sprawie V CK 407/05 (LEX nr 462935).

Wyjątkowe „przerwanie procesu

Sąd apelacyjny zaznaczył, że w oparciu o przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. zawieszenie postępowania może być orzeczone nie tyle wówczas, gdy przemawiają za tym względy celowości i interes strony, ale gdy występuje stosunek zależności, o jakim mowa była wyżej. Jeśli orzeczenie, które ma zapaść w innej sprawie, wpływa na treść innego rozstrzygnięcia, to wówczas dopuszczalne jest zawieszenie postępowania. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że omawianego przepisu nie stosuje się, gdy w innym postępowaniu wykładane są tożsame przepisy prawa, jeśli jedno z tych postępowań nie jest zależne względem drugiego z nich. Stanowisko w tym przedmiocie przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z 5.11.2015 r. w sprawie III PK 32/15 (LEX nr 1929130).

Niezasadne zawieszenie

Sąd odwoławczy przyjął, że w rozpoznawanej sprawie sąd okręgowy nie powinien był podjąć decyzji o zawieszeniu postępowania z powołaniem się na inne toczące się postępowania sądowe. Rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy nie zależy od wyniku spraw sądowych wymienionych w zaskarżonym postanowieniu, w rozumieniu art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zaznaczył, że ocena przesłanek rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zależy więc tylko od niezawisłego sądu ją rozpoznającego. Jednocześnie nie mają wpływu na treść rozstrzygnięcia orzeczenia innych sądów (choćby sądów wyższej instancji), nawet jeśli sprawy poddane pod jego rozpoznanie miały analogiczne podstawy faktyczne i prawne.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 12.07.2017 r., III AUz 212/17, LEX nr 2348606

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE