Strona główna » Wiadomości » Opinie » Sędzia: protokół elektroniczny nie usprawni postępowania wykroczeniowego

Sędzia: protokół elektroniczny nie usprawni postępowania wykroczeniowego

16.02.17

W zaproponowanym przez ustawodawcę kształcie protokół elektroniczny nie spełni pokładanych w nim nadziei. Wprowadzone nowinki technologiczne doprowadzą być może do większej cyfryzacji sądownictwa, lecz nie poprawy sprawności postępowania w sprawach o wykroczenia - pisze dr Dariusz Stachurski, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

articleImage: Sędzia: protokół elektroniczny nie usprawni postępowania wykroczeniowego fot. Thinkstock

Dariusz Stachurski
Protokół elektroniczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia a sprawność postępowania

Artykuł pochodzi z miesięcznika Przegląd Sądowy 2017/1>>

1. Wprowadzenie
Ustawą z 4.04.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadzono do procedury wykroczeniowej obowiązek sporządzania z rozprawy dwóch protokołów. Jeden to protokół pisemny, drugi to protokół utrwalający przebieg rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Takie rozwiązanie wprowadza nowy art. 37 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia . Protokół pisemny ma być protokołem skróconym, bo zgodnie z art. 37 § 5 k.p.w. powinien jedynie zawierać: 1) oznaczenie rozpoznawanej sprawy, sądu, czasu i miejsca rozprawy oraz – w zakresie niezbędnym ze względu na cele postępowania lub określonym przez przepisy szczególne – osób w niej uczestniczących, 2) wzmiankę co do jawności postępowania i trybu postępowania, 3) wydane na rozprawie postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie sporządzono osobno – wzmiankę o jego wydaniu, 4) wniesione ustnie na rozprawie zażalenia, 5) wzmiankę o złożeniu lub cofnięciu żądania ścigania wykroczenia, o odstąpieniu oskarżyciela od oskarżenia, o wstąpieniu prokuratora do postępowania, o złożeniu przez obwinionego wniosku o skazanie go w określony sposób bez przeprowadzania postępowania dowodowego, o prowadzeniu sprawy w trybie przyspieszonym i godzinie doprowadzenia obwinionego albo o odstąpieniu od jego przymusowego doprowadzenia, o złożeniu przez stronę w trybie przyspieszonym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a także o cofnięciu środka zaskarżenia.
W uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej protokół elektroniczny wskazano m.in., że w obecnym stanie prawnym sporządzenie protokołu z rozprawy polega na dokładnym spisaniu wszystkich przeprowadzonych czynności i opiera się w praktyce z reguły na dyktowaniu przez przewodniczącego treści protokołu, co znacząco przedłuża postępowanie. Sporządzanie protokołu przez rejestrację dźwięku lub obrazu i dźwięku podczas rozprawy ma odciążyć sędziego, który będzie mógł skupić się wyłącznie na kwestiach merytorycznych, a także zapewni wierne utrwalenie czynności.
Wprowadzenie protokołu elektronicznego ma zdaniem ustawodawcy doprowadzić do skrócenia czasu trwania postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowania ponoszonych kosztów. Odpowiedź na pytanie, czy cel ten nowa regulacja realizuje, nie jest jednak możliwa bez analizy szczegółowych rozwiązań.

Przejdź do strony artykułu: « »
16.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE