Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: doręczenie kierowane na nieaktualne nazwisko adresata nie jest skuteczne

SN: doręczenie kierowane na nieaktualne nazwisko adresata nie jest skuteczne

27.11.17
Uznanie przesyłki sądowej za doręczoną przez jej podwójne awizowanie jest dopuszczalne, tylko gdy była ona wysłana pod aktualny adres oraz aktualne imię i nazwisko odbiorcy - stwierdził Sąd Najwyższy.
articleImage: SN: doręczenie kierowane na nieaktualne nazwisko adresata nie jest skuteczne fot. Thinkstock

Referendarz sądowy wydał nakaz zapłaty. Przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty została skierowana do pozwanej na adres wskazany w pozwie, ale mimo podwójnego awizowania, nie została podjęta.

Na podstawie danych bazy PESEL ustalono, że pozwana po ślubie zmieniła nazwisko, a nadto jej adres uległ zmianie.

Ponowna wysyłka

Zarządzono więc wysyłkę pisma dla pozwanej na nowy adres. Na kopercie wskazano jej nazwisko przed zmianą stanu cywilnego. Również i ta przesyłka nie została odebrana, mimo podwójnego awizowania.

Referendarz sądowy uznał przesyłkę za skutecznie doręczoną i nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty.

Doręczenie zastępcze

W świetle art. 139 k.p.c. sąd uznaje za skutecznie doręczoną przesyłkę dwukrotnie awizowaną, ale niepodjętą w terminie.

Skarga pozwanej

Pozwana wniosła skargę i kwestionowała prawomocność nakazu zapłaty. Jej zdaniem, nakaz zapłaty nie został jej prawidłowo doręczony.

Pytanie prawne

SR, który rozpoznawał skargę pozwanej, powziął poważne wątpliwości co do skuteczności doręczenia listu. SR zwrócił się do SN z pytaniem prawnym „czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego w trybie art. 139 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata”. Pytanie sprowadzało się więc do tego, czy skuteczne doręczenie następuje, gdy pismo jest kierowane na właściwy adres, ale na nazwisko adresata, którego ten już nie używa.

Stanowisko RPO

W postępowaniu przez SN udział wziął RPO. Jego zdaniem, warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego jest wysłanie przesyłki na aktualne nazwisko adresata.

Uchwała SN

SN podjął uchwałę, zgodnie z którą doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy.

Możliwość odbioru pisma

SN przypomniał, że doręczenie zastępcze stanowi fikcję doręczenia w istocie niedokonanego. Przepis art. 139 k.p.c. ma zapewnić szybkość i skuteczność procesu cywilnego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu praw obu stron do rozpatrzenia sprawy. W orzecznictwie przyjmuje się, że dla uznania pisma za skutecznie doręczone w trybie art. 139 k.p.c., strony muszą mieć zapewnioną realną możliwość odebrania kierowanych do nich pism oraz zapoznania się z ich treścią. Dotyczy to już pierwszego z dwóch doręczeń. Oznacza to, że adresat pisma powinien być zawiadomiony o nadejściu pisma z sądu i o miejscu i sposobie odbioru. Dla ustalenia skuteczności doręczenia konieczne jest zachowanie wszelkich wymagań formalnych, które gwarantują zawiadomienie adresata o nadejściu przesyłki i stworzeniu mu realnej możliwości jej odebrania. Jakiekolwiek uchybienie wskazanym wymaganiom powoduje nieskuteczność doręczenia korespondencji.

Oznaczenie adresata

Jedną z gwarancji skutecznego doręczenia jest kierowanie pism na aktualny adres i prawidłowe oznaczenie adresata. Imię i nazwisko indywidualizuje i jednocześnie identyfikuje określoną osobę w społeczeństwie. Oczywistym jest, że powyższe odnosi się do aktualnych i oficjalnych danych osobowych, które wyróżniają daną osobę. Funkcję prawną i społeczną spełnia imię i nazwisko wpisane w akcie stanu cywilnego, stanowiącym wyłączny dowód uwidocznionych w nim zdarzeń.

Zasada stabilizacji

Zmiana danych osobowych jest możliwa tylko w wyraźnie przewidzianych prawem sytuacjach, co związane jest z zasadą stabilizacji imienia i nazwiska. Jednocześnie sąd musi posługiwać się aktualnymi danymi strony, nawet jeśli zna inne dane strony, takie jak jej nazwisko rodowe, czy panieńskie, które pozwoliłoby na identyfikację. Powyższa zasada dotyczy też doręczeń korespondencji.

Zatem, doręczenie pisma pod wadliwym adresem oraz błędnym (nieaktualnym) imieniem i nazwiskiem odbiorcy nie może być, bez względu na źródło lub przyczynę błędu, uznane za dokonane.

Uchwała SN z 16.02.2017 r., III CZP 105/16, LEX nr 2216177

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE