Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: gdy lekarz zaleca odpoczynek, pełnomocnik nie musi pracować

SN: gdy lekarz zaleca odpoczynek, pełnomocnik nie musi pracować

09.11.17

Sąd Najwyższy wskazał, że odnotowanie w zwolnieniu lekarskim pełnomocnika, iż „chory może chodzić”, nie oznacza jeszcze, że może on podejmować czynności procesowe wymagające namysłu i staranności.

articleImage: SN: gdy lekarz zaleca odpoczynek, pełnomocnik nie musi pracować fot. Thinkstock

Powód wniósł dotkniętą brakami formalnymi skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu okręgowego. Skarżący został wezwany do uzupełnienia jej braków. Zarządzenie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącemu 27 września 2016 r. Termin do uzupełnienia braków upłynął bezskutecznie w dniu 4 października 2016 r.

Wniosek o przywrócenie terminu

Tydzień później pełnomocnik powoda złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi. Pełnomocnik przedstawił zaświadczenie lekarskie z dnia 5 października 2016 r., z którego wynika, że od dnia 4 do 10 października pełnomocnik był niezdolny do pracy. Na zaświadczeniu wskazano, iż „chory może chodzić”. Dokument nie został wystawiony przez lekarza sądowego. Autor wniosku wskazał, że w ostatnim dniu terminu źle się poczuł i udał się do przychodni celem uzyskania konsultacji lekarskiej. Przeprowadzono badanie EKG. Pełnomocnik na skutek przyjętych leków źle się czuł i nie nadał pisma do sądu.

Nieuwzględniony wniosek

SO nie uwzględnił wniosku pełnomocnika, wskazując, iż nie wystąpiły żadne okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. SO jednocześnie odrzucił wniesioną skargę, skoro nie zostały usunięte jej braki formalne.

Zażalenie powoda

Powód nie zgodził się z rozstrzygnięciem i wniósł od niego zażalenie. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie w części odrzucającej skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku SO.

Pełnomocnik miał rację

SN uznał, że powód uprawdopodobnił okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Skoro bowiem pełnomocnik w ostatnim dniu terminu korzystał z porady lekarskiej, połączonej z badaniem kardiologicznym, podczas którego stwierdzono u niego stan niezdolności do pracy obejmujący okres kilku dni, to niewątpliwie należało uznać, że nie dokonał on czynności w terminie bez swojej winy.

Uprawdopodobnienie to nie udowodnienie

Powyższej kwestii nie zmienia nawet to, że zaświadczenie lekarskie nie zostało wystawione przez lekarza sądowego. Co znamienne, wniosek o przywrócenie terminu podlega uwzględnieniu, jeśli strona uprawdopodobni niemożność podjęcia czynności bez swojej winy. Uprawdopodobnienie to stan, w którym sąd powinien „zadowolić się” niższym stopniem dowodu.

Usprawiedliwiona bezczynność

SN zwrócił uwagę, że wniosek pełnomocnika był zasadny bez względu na to, czy był on całkowicie czy tylko częściowo pozbawiony możliwości podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Okoliczność tego rodzaju, że na zaświadczeniu zaznaczono, iż „chory może chodzić”, nie oznacza, że pełnomocnik powinien był podejmować czynności imieniem swoich klientów. Zdaniem SN, adnotacja „chory może chodzić” stanowi przyzwolenie na dokonywanie zwykłych czynności dnia codziennego. Nie oznacza ona, że chory może kontynuować wykonywanie zwykłych obowiązków zawodowych – w przypadku adwokata – sporządzać pisma procesowe i realizować czynności procesowe w imieniu strony. Nie można w tym okresie wymagać od pełnomocnika wykonywania czynności procesowych wymagających nawet niewielkiego wysiłku intelektualnego. Tym bardziej nie jest wymagane podejmowanie przez pełnomocnika czynności wymagającej namysłu i staranności, jeśli składa on środek zaskarżenia do SN. Odmienne rozumienie tego stanu kolidowałoby ze stwierdzeniem przez lekarza stanu niezdolności do pracy, którego założeniem jest przecież przekonanie o obniżonej zdolności psychofizycznej chorego.

Choroba w ostatnim dniu terminu

SN zaznaczył, że nie można stawiać pełnomocnikowi zarzutu, że nie podjął czynności procesowej w dniu 4 października 2016 r., w którym to dniu lekarz po przeprowadzeniu badania kardiologicznego zalecił mu odpoczynek i stwierdził stan niezdolności do pracy. Dlatego też uchylił zaskarżone postanowienie.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 18.08.2017 r., IV CZ 48/17, LEX nr 2383261

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE