Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: omyłka pisarska strony powstała przy przeklejaniu treści pisma nie może pozbawić jej prawa do wniesienia skargi kasacyjnej

SN: omyłka pisarska strony powstała przy przeklejaniu treści pisma nie może pozbawić jej prawa do wniesienia skargi kasacyjnej

28.12.17

Omyłka pisarska nie powinna pozbawiać strony prawa do skargi kasacyjnej, jeśli dotyczy ona wartości przedmiotu zaskarżenia, w sytuacji gdy wartość ta ustalona w sposób prawidłowy „pozwala” stronie na wniesienie skargi kasacyjnej - wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: omyłka pisarska strony powstała przy przeklejaniu treści pisma nie może pozbawić jej prawa do wniesienia skargi kasacyjnej Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

W sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym pełnomocnik ubezpieczonej wniósł skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego. W skardze kasacjnej pełnomocnik określił, iż wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 7.082 zł.

SA odrzucił skargę kasacyjną ubezpieczonej. SA wskazał, że mając na względzie przedmiot sporu i brzmienieart. 398(2) § 1 k.p.c., aby ubezpieczona mogła wnieść skargę kasacyjną to wartość przedmiotu zaskarżenia powinna być wyższa niż 10.000 złotych. W orzecznictwie zauważa się bowiem, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, których przedmiotem sporu jest objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym, o dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia. SA zaznaczył, iż skoro pełnomocnik ubezpieczonej określił, że wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 7.082 zł, to nie było możliwe rozpoznanie skargi kasacyjnej. Została więc ona odrzucona - z przyczyn formalnych.

Zażalenie pełnomocnika ubezpieczonej

Pełnomocnik ubezpieczonej w zażaleniu domagał się uchylenia w całości wydanego postanowienia. Skarżący wskazał, że rzeczywista wartość przedmiotu zaskarżenia była wyższa niż 10.000 zł, a sąd nie dokonał sprawdzenia tej wartości. W rzeczywistości wyniosła ona 29.323 zł. Pełnomocnik zaznaczył, że błędnie podana w treści skargi kasacyjnej wartość przedmiotu sporu stanowiła wyłącznie wynik omyłki pisarskiej. Autor zażalenia wskazał, iż błąd ten powstał przy przeklejaniu treści pisma z innego dokumentu - pisma procesowego.
Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie.

 

 

Wymogi skargi kasacyjnej

Na wstępie SN wskazał, że w świetle przepisów proceduralnych skarga kasacyjna powinna spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Wymóg podania wartości przedmiotu sporu jest przy tym spełniony, nawet jeśli wskazana zostanie błędna wartość.

Możliwe weryfikowanie wartości

SN przypomniał, iż dopuszczalność skargi kasacyjnej z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia wynika ze szczególnych przepisów o postępowaniu kasacyjnym. Z tego też względu w każdym stanie sprawy sąd drugiej instancji lub SN mają obowiązek zweryfikowania tej kwestii poprzez sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Co znamienne nieprawidłowe wskazanie przez stronę wartości przedmiotu sporu i w konsekwencji wartości przedmiotu zaskarżenia nie jest dla sądu wiążące. Powyższe wynika z tego, że badanie przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej następuje z urzędu. SN podkreślił, że badanie dopuszczalności skargi może obejmować dwa rodzaje przypadków tj. zarówno wypadki, gdy strona skarżąca wskazuje wartość przedmiotu zaskarżenia zdaniem sądu zawyżoną, jak również sytuacje, gdy strona wskazuje tę wartość w ocenie sądu zbyt niską. Taki pogląd przedstawił SN w postanowieniu z 10.02.2016 r. w sprawieI UZ 30/15 (LEX nr 19823987).

Błąd powstały przez „kopiuj-wklej”

Wartość przedmiotu zaskarżenia została oznaczona w skardze kasacyjnej w kwocie 7.082 zł. Jak wynika z uzasadnienia zażalenia, podana przez pełnomocnika ubezpieczonej w skardze kasacyjnej wartość przedmiotu zaskarżenia wynikła z „omyłki redakcyjnej używanego programu pisarskiego”, tj. z przeklejenia treści z innego pisma. Tymczasem wyniosła ona 29.323 zł. Należało więc zaaprobować pogląd, że omyłka pisarska nie powinna pozbawiać strony prawa do skargi kasacyjnej, gdy dotyczy wartości przedmiotu zaskarżenia, a wartość ta ustalona w sposób prawidłowy powoduje, że stronie przysługuje prawo wniesienie skargi kasacyjnej. Stanowisko to wyrażone zostało przez SN w postanowieniu z 12.03.2015 r. w sprawieII UZ 87/14 (LEX nr 1806449).

Postanowienie SN z 12.10.2017 r.,I UZ 35/17, LEX nr 2401088.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE