Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: oświadczenie o stanie majątkowym strony to konieczny element wniosku o zwolnienie jej od kosztów

SN: oświadczenie o stanie majątkowym strony to konieczny element wniosku o zwolnienie jej od kosztów

04.05.17

Oświadczenie o stanie majątkowym strony to nie tylko element formalny wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. To także środek dowodowy, pozwalający na wykazanie zasadności żądania - uznał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: oświadczenie o stanie majątkowym strony to konieczny element wniosku o zwolnienie jej od kosztów Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sąd apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną powoda. Sąd apelacyjny wskazał, że pełnomocnik powoda został wezwany do uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia pisma, ale w zakreślonym terminie nie uzupełnił tego braku. Zamieszczony w skardze kasacyjnej wniosek powoda o zwolnienie z kosztów sądowych podlegał zwrotowi, bowiem powód odnosił się w nim do nieaktualnego oświadczenia majątkowego.

Zażalenie powoda

Powód wniósł zażalenie na postanowienie sądu apelacyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej i jednocześnie domagał się kontroli zarządzenia o zwrocie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.Sąd Najwyższy oddalił zażalenie powoda.

Instytucja zwolnienia stron od ponoszenia kosztów sądowych

Na podstawie art. 102 ust. 1 u.k.s.c. zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W myśl dalszych ustępów tego przepisu do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Sporządza się je według wzoru. Brak dołączenia oświadczenia stanowi brak formalny wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Stronę, która nie dołączy oświadczenia, wzywa się do uzupełnienia braków wniosku w trybie art. 130 k.p.c. Jednakże w myśl art. 102 ust. 4 u.k.s.c. wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia przewodniczący zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Specyfika oświadczenia o stanie majątkowym

Jak wskazuje się w orzecznictwie, oświadczenie, o jakim mowa powyżej, stanowi z jednej strony brak formalny wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, a z drugiej strony konieczną przesłankę jego uwzględnienia. Oświadczenie uznać należy nadto za środek dowodowy, dzięki któremu strona wykazuje zasadność swojego żądania co do udzielenia jej zwolnienia od kosztów sądowych. Oświadczenie powinno być złożone osobiście przez stronę, a nie jej pełnomocnika. Jednocześnie nie ma konieczności sporządzenia go na urzędowym formularzu. Takie oświadczenie powinno jednak zawierać wszystkie dane, o jakich mowa w art. 102 u.k.s.c. oraz informacje zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 31.01.2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Zasadny zwrot wniosku

Zdaniem Sądu Najwyższego, zasadnie sąd apelacyjny zwrócił wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych. Jego pełnomocnik powinien był dołączyć do wniosku aktualne oświadczenie o stanie majątkowym złożone przez powoda. Tymczasem poprzestał on na odwołaniu się do dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, takich jak oświadczenie powoda z kwietnia 2016 r. o jego stanie rodzinnym i majątkowym złożonych w związku z wnioskiem o ustanowienie adwokata z urzędu. Pełnomocnik powoda stwierdził przy tym, iż dane te są aktualne, choć upłynęło od jego sporządzenia kilka miesięcy. Nie zostało więc wykazane, że w chwili składania skargi kasacyjnej powód nie był w stanie ponieść kosztów sądowych. Należało bowiem uznać, że wniosek o zwolnienie powoda z kosztów sądowych dotknięty był nieusuniętym brakiem formalnym i jako taki podlegał zwrotowi.

Podsumowanie

Reasumując, Sąd Najwyższy uznał, że skoro wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych zwrócono, to nieuiszczenie opłaty od skargi kasacyjnej w zakreślonym terminie zasadnie skutkować musiało odrzuceniem pisma.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 19.01.2017 r., II CZ 141/16

Aleksandra Partyk

LEX nr 2261779.

04.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE