Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: poprzestanie przez sąd na odczytaniu zeznań "nieuchwytnego" świadka nie godzi w zasadę rzetelnego procesu karnego

SN: poprzestanie przez sąd na odczytaniu zeznań "nieuchwytnego" świadka nie godzi w zasadę rzetelnego procesu karnego

09.01.18

Gdy w sprawie karnej świadek na stałe przebywa za granicą i nie jest możliwe doręczenie mu wezwania na rozprawę, to sąd może odczytać jego zeznania. Takie działanie sądu to dopuszczalne odstępstwo od zasady bezpośredniego prowadzenia dowodów - wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: poprzestanie przez sąd na odczytaniu zeznań fot. Thinkstock

Sąd rejonowy uznał oskarżonego za winnego przestępstwa kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy (art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.). Za popełnienie tego przestępstwa sąd pierwszej instancji skazał oskarżonego na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł wobec niego karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych.

Sąd okręgowy nie uwzględnił wniesionych apelacji i utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

Kasacja obrońcy

Wyrok sądu okręgowego został zaskarżony w całości na korzyść skazanego przez jego obrońcę. Obrońca skazanego podniósł m.in., iż sąd okręgowy oddalił jego wniosek dowodowy o przesłuchanie na rozprawie lub w drodze pomocy prawnej świadka K.S. w celu wyjaśnienia rozbieżności między jego zeznaniami a wyjaśnieniami oskarżonego. To zaś doprowadziło do tego, iż nie został skorygowany błąd sądu pierwszej instancji w zakresie prowadzonego postępowania dowodowego. Zdaniem autora kasacji, oskarżony w ramach swojego prawa do obrony miał prawo zostać skonfrontowany ze świadkiem na sali rozpraw. Wynika to z zasady bezpośredności obowiązującej w procesie karnym. Zdaniem obrońcy skazanego, sąd okręgowy doprowadził więc do naruszenia art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także szeregu przepisów procedury karnej. W ocenie autora kasacji stało się tak, gdyż zeznania tego świadka miały znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego. Obrońca skazanego wniósł o uchylenie wyroków sądów obu instancji i przekazanie sprawy sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania, albo umorzenie postępowania.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy oddalił kasację, uznając ją za oczywiście bezzasadną.

Niezasadny zarzut

W szczególności Sąd Najwyższy uznał, że przedstawiony zarzut obrońcy skazanego nie mógł zostać uwzględniony. W sprawie nie doszło bowiem do naruszenia przepisu art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego. Nie doszło również do obrazy przepisu art. 170 k.p.k., który wymienia przesłanki uzasadniające oddalenie wniosku dowodowego. Sąd Najwyższy zaznaczył, że sąd rejonowy był bowiem władny skorzystać z możliwości odczytania protokołu z zeznań świadka K.S. Taką możliwość dopuszcza art. 391 § 1 k.p.k.
 

 

Odczytywanie protokołów zeznań

Na podstawie art. 391 § 1 k.p.k. jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą lub nie można mu było doręczyć wezwania, albo nie stawił się z powodu niedających się usunąć przeszkód lub przewodniczący zaniechał wezwania świadka na podstawie art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, wolno odczytywać w odpowiednim zakresie protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.

Wyłom od zasady bezpośredniości

Sąd Najwyższy wskazał, iż przytoczony przepis dopuszcza prowadzenie postępowania karnego z odstępstwem od zasady bezpośredniości przy prowadzeniu dowodu z zeznań świadka. Skoro w rozpoznawanej sprawie świadek K.S. stale przebywa za granicą, a nadto nie było możliwe skuteczne doręczenie mu wezwania, to sąd rejonowy podjął słuszną decyzję o odczytaniu jego zeznań (złożonych we wcześniejszej fazie procesu). Z tego też względu, sąd drugiej instancji mógł też oddalić wnioski dowodowe obrońcy o przesłuchanie tego świadka na rozprawie lub w drodze pomocy prawnej.

Skoro więc w toku prowadzonego postępowania nie doszło do obrazy wymienionych w kasacji przepisów, to uzasadnionym było oddalenie kasacji, jako oczywiście bezzasadnej.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 15.11.2017 r., III KK 222/17, LEX nr 2408300.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE