Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: proces karny o 17 zł będzie toczył się jeszcze raz

SN: proces karny o 17 zł będzie toczył się jeszcze raz

07.12.17

Skoro obowiązkiem sądu odwoławczego jest odniesienie się do wszystkich zarzutów apelacji, to nie może on poprzestać na jedynie lakonicznym przedstawieniu swojego stanowiska w pisemnym uzasadnieniu – wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: proces karny o 17 zł będzie toczył się jeszcze raz Własne

Oskarżonemu zarzucono, iż używając siły fizycznej wobec pokrzywdzonego poprzez przewrócenie go na ziemię oraz szarpanie za kurtkę doprowadził go do stanu bezbronności usiłując uzyskać od niego pieniądze w kwocie 5 zł, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na oswobodzenie się pokrzywdzonego. Według prokuratora, oskarżony dopuścił się usiłowania rozboju (art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k.). Oskarżonemu zarzucono także, że po wejściu na teren należący do pokrzywdzonego, zabrał w celu przywłaszczenia z pomieszczenia socjalnego żywność o wartości 12 zł, a następnie w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych rzeczy używał wobec pokrzywdzonego przemocy w postaci pchania oraz usiłował uderzyć pokrzywdzonego. Prokurator zakwalifikował drugi z czynów oskarżonego jako kradzież rozbójniczą (art. 281 k.k.).

Wyroki sądów

SR uznał oskarżonego za winnego obu zarzucanych mu czynów, przy czym uznał, iż każdy z czynów stanowi wypadek mniejszej wagi, o jakim mowa w art. 283 k.k. SR wymierzył oskarżonemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. SO, rozpoznając apelację obrońcy oskarżonego, złagodził karę łączną do 1 roku pozbawienia wolności, a w pozostałej części wyrok utrzymał w mocy.

Kasacja obrońcy i wyrok SN

Obrońca oskarżonego wniósł kasację od wyroku SO, zarzucając naruszenie szeregu przepisów. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

Lakoniczne wywody SO

SN uznał, że SO odnosząc się do zarzutów apelacji poprzestał jedynie na ogólnikowych twierdzeniach i nie wyjaśnił motywów swojego rozumowania. W uzasadnieniu SO brakowało pogłębionej argumentacji, co doprowadziło do uznania, że w zasadzie SO nie rozpoznał zarzutów obrońcy. SN zwrócił uwagę, iż obrońca podnosił w apelacji m.in. to, iż oskarżony chciał jedynie „pożyczyć” od pokrzywdzonego pieniądze w kwocie 5 zł, ale pokrzywdzony nie miał przy sobie tej kwoty. Obrońca wskazywał także, że SO nie powinien był uznać oskarżonego za winnego kradzieży rozbójniczej 12 zł, biorąc pod uwagę, iż nasilenie przemocy wobec pokrzywdzonego nie było znaczne, a oskarżony dopuścił się zaboru jedzenia z głodu.

Pominięta apelacja

SN zwrócił także uwagę, że SO pominął pismo sporządzone osobiście przez skazanego zatytułowane „wniosek”, a które w istocie należało uznać za jego apelację. Zaniedbanie w tym zakresie stanowiło naruszenie zasady dwuinstancyjności procesu karnego. Proces karny został więc przeprowadzony z naruszeniem standardów wyznaczonych przez przepisy. SN wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy oskarżonego w SO, koniecznym jest również zwrócenie uwagi na osobistą apelację oskarżonego.

Wytyczne SN

SN uznał, że SO ponownie rozpoznając sprawę oskarżonego, powinien rozważyć kwalifikację prawną jego zachowań. Biorąc pod uwagę specyfikę umowy pożyczki, koniecznym jest zbadanie, czy sprawca żądając od pokrzywdzonego pożyczenia mu 5 zł zamierzał tymi pieniędzmi zawładnąć i je przywłaszczyć. W prawie karnym cel przywłaszczenia, charakteryzujący kradzież, sprawia, iż zamiar sprawcy tego przestępstwa musi obejmować zarówno wolę włączenia rzeczy do swojego majątku, jak i jednoczesny zamiar definitywnego pozbawienia osoby uprawnionej własności tej rzeczy. Tymczasowe uniemożliwienie właścicielowi dysponowania rzeczą nie może być uznane za jej przywłaszczenie. Sąd Najwyższy wskazał także, że z ustaleń sądów wynika, że pokrzywdzony nie miał przy sobie 5 zł, gdy o wydanie pieniędzy zwrócił się do niego oskarżony. Należy pamiętać, że jeśli sprawca grozi natychmiastowym użyciem gwałtu na pokrzywdzonym, żąda od niego pieniędzy, to popełnia przestępstwo rozboju. O wymuszeniu rozbójniczym jest mowa, gdy sprawca zmusza pokrzywdzonego do wydania pieniędzy ukrytych, a nie posiadanych przez pokrzywdzonego przy sobie. Również wymaga oceny kwestia nasilenia przemocy, z jaką oskarżony działał w stosunku do pokrzywdzonego.

Wyrok SN z 11.10.2017 r., V KK 148/17, LEX nr 2395409

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE