Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: prokurator prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości potraktowany rażąco łagodnie

SN: prokurator prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości potraktowany rażąco łagodnie

13.03.18

Prokurator w stanie spoczynku pod znacznym wpływem alkoholu prowadził pojazd na drodze krajowej, stracił panowanie nad samochodem, zjechał do przydrożnego rowu i dachował. W tego rodzaju sprawach, sąd dyscyplinarny powinien wymierzyć obwinionemu karę pozbawienia prawa do stanu spoczynku z prawem do uposażenia - wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: prokurator prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości potraktowany rażąco łagodnie Własne

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uznał prokuratora prokuratury rejonowej w stanie spoczynku za winnego tego, że znajdując się w stanie nietrzeźwości - przy stężeniu 2 ‰ alkoholu we krwi - prowadził samochód osobowy. Sąd ten uznał, że czyn obwinionego stanowił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (jazda pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co był on wcześniej prawomocnie skazany). Sąd jednocześnie przyjął, że zachowanie to stanowiło przewinienie dyscyplinarne, stanowiące uchybienie godności sprawowanego urzędu. Sąd wymierzył obwinionemu karę pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia.

Złagodzona kara

Orzeczenie to zostało zaskarżone przez obwinionego i jego obrońcę. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym zmienił orzeczenie sądu dyscyplinarnego w ten sposób, że wyeliminował z opisu czynu ustalenie, że obwiniony dopuścił się występku z art. 178a § 1 k.k. Sąd zakwalifikował zachowanie obwinionego jako przewinienie dyscyplinarne i wymierzył mu karę zawieszenia podwyższenia uposażenia na okres 3 lat.

Kasacje na niekorzyść

Zastępcza Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Prokurator Generalny wnieśli kasacje na niekorzyść obwinionego. Ich zdaniem, wymierzona przez odwoławczy sąd dyscyplinarny kara dla obwinionego była rażąco niewspółmierna.

Rozstrzygnięcie SN

Zdaniem Sądu Najwyższego, kasacje okazały się zasadne, gdyż w jego ocenie nie zaszły w sprawie żadne okoliczności, które przemawiałyby za odstąpieniem od wymierzenia obwinionemu najsurowszej z kar dyscyplinarnych. Sąd Najwyższy uchylił więc zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej kary dyscyplinarnej i przekazał sprawę w tym zakresie Odwoławczemu Sądowi Dyscyplinarnemu przy Prokuratorze Generalnym do ponownego rozpoznania.

Tylko najsurowsza kara
Sąd Najwyższy, jako najwyższy organ władzy sądowniczej, rozpoznający sprawy dyscyplinarne sędziów prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości niezmiennie i konsekwetnie stoi na stanowisku, że tego rodzaju czyny świadczą o rażącym lekceważeniu porządku prawnego. Wbrew częstym opiniom o pobłażliwym traktowaniu sędziów, Sąd Najwyższy przyjmuje, że tego rodzaju czyny skutkują utratą kwalifikacji do sprawowania urzędu sędziego - i to bez względu na ocenę wcześniejszej służby. Tylko zupełnie nadzwyczajne okoliczności danej sprawy mogą usprawiedliwić w jakimś stopniu sędziego, który prowadził pojazd w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwym. Tego rodzaju wyjątki mieszczą się jedynie w razie wystąpienia tzw. kontatypów (np. stanu wyższej konieczności) i odnosiłyby się nie tylko do sędziego, ale i każdego obywatela w analogicznej sytuacji. Tego rodzaju pogląd był przedstawiony przez Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 10 września 2002 r. w sprawie SNO 27/02 (LEX nr 686433) oraz w wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie SNO 24/14 (LEX nr 1480065).

Sąd Najwyższy podkreślił, że tego rodzaju stanowisko ma zastosowanie także do prokuratorów - tych w stanie czynnym, jak i w stanie spoczynku.

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych>>

Brak szczególnych względów
Sąd Najwyższy podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie nie zaszły jakiekolwiek szczególne okoliczności, które przemawiałyby za odstąpieniem od wymierzenia obwinionemu najsurowszej kary dyscyplinarnej. Co znamienne, obwiniony nadużywał alkoholu. W czasie zdarzenia ustalono w jego krwi bardzo wysoki stopień stężenia alkoholu. Nadto, obwiniony prowadząc pojazd na drodze krajowej stracił panowanie nad samochodem, zjechał do przydrożnego rowu i dachował. Okoliczności czynu wymagają więc zdecydowanego potraktowania sprawcy, biorąc pod uwagę, iż to przestępstwo ma charakter umyślny. Nie zmienia oceny sprawy to, że doszło już do zatarcia skazania. Również nieistotnym z punktu widzenia wymierzenia kary jest to, że obwiniony właściwie wywiązywał się z powinności służbowych.

"Śmierć cywilna" dla prawnika
Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że wymierzenie obwinionemu surowej kary zada kłam sugestiom opinii publicznej o łagodnym traktowaniu w postępowaniu dyscyplinarnym osób dopuszczających się poważnych przestępstw. Ponadto, dzięki wymierzeniu obwinionemu surowej kary dyscyplinarnej, możliwe będzie zwrócenie uwagi, że prokurator czy sędzia, który prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości odpowiada nie tylko karnie (jak każdy obywatel), ale i jest dodatkowo "represjonowany" w postępowaniu dyscyplinarnym. Kara wymierzona w postępowaniu dyscyplinarnym w takim wypadku może być znacznie surowsza niż kara i środki karne, które wymierza sąd w sprawie karnej. Najsurowszą karą, którą sąd dyscyplinarny może wymierzyć obwinionemu sędziemu lub prokuratorów jest eliminacja go ze stanowiska, lub pozbawienie go prawa do stanu spoczynku z prawem do uposażenia. Tego rodzaju kara praktycznie oznacza "śmierć cywilną" w środowisku prawniczym, skoro często niweczy ona cały dotychczasowy dorobek zawodowy obwinionego.

Zbyt łagodny wyrok
Z tego względu Sąd Najwyższy ocenił, że sąd dyscyplinarny łagodząc obwinionemu karę pozbawienia go prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia, dopuścił się wydania orzeczenia, które razi niewspółmiernością. Orzeczenie odwoławczego sądu dyscyplinarnego było więc wadliwe i z tego względu Sąd Najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi - w zakresie części orzeczenia o karze dyscyplinarnej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2018 r., SDI 106/17, LEX nr 2450281.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE