Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: prowadzenie sprawy to także działanie przed Sądem Najwyższym

SN: prowadzenie sprawy to także działanie przed Sądem Najwyższym

10.07.18
Strona może upoważnić adwokata do jej reprezentowania w sprawie, nie ograniczając jego zakresu. Na tej podstawie pełnomocnik może prowadzić sprawy sądowe mocodawcy, w tym także sporządzić i wnieść skargę kasacyjną - ocenił Sąd Najwyższy.
articleImage: SN: prowadzenie sprawy to także działanie przed Sądem Najwyższym Własne

Adwokat reprezentujący powódkę wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego oddalającego apelację powódki. Przewodniczący wydziału wezwał go usunięcia braków skargi - wniesienia opłaty, dołączenia odpisów skargi oraz pełnomocnictwa do reprezentowania powódki przed Sądem Najwyższym. Pełnomocnik wykonał zarządzenia oraz wyjaśnił, że udzielone mu przez powódkę pełnomocnictwo obejmuje prowadzenie wszystkich spraw przeciwko pozwanemu, a tym samym upoważnia również do reprezentowania powódki przed Sądem Najwyższym.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy, wskazując na nieusunięcie w terminie braku formalnego skargi odrzucił ją. Wyjaśnił, że pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje z mocy samego prawa uprawnienia do sporządzenia skargi kasacyjnej i udziału w postępowaniu wywołanym jej wniesieniem. Skarga kasacyjna wszczyna bowiem nową sprawę, której celem jest kontrola legalności orzeczenia. Skoro zatem postępowanie w sprawie zakończyło się z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu drugiej instancji, do wniesienia skargi pełnomocnik powinien przedstawić pełnomocnictwo, które by go do tego upoważniało.

Braki formalne zostały usunięte zgodnie z zarządzeniem

W zażaleniu na to orzeczenie powódka zarzuciła Sądowi, iż ten nie uwzględnił pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego adwokatowi, który reprezentował ją w dwóch instancjach. Pełnomocnictwo to nie zawierało żadnych ograniczeń, co do rodzaju spraw, jakie pełnomocnik mógł prowadzić przeciwko pozwanej spółce, a zatem obejmowało również możliwość złożenia skargi kasacyjnej. Tym samym postanowienie Sądu Okręgowego było błędne, gdyż pełnomocnik usunął wszystkie braki formalne i fiskalne o których była mowa w zarządzeniu.

Sąd Najwyższy podzielił to zapatrywanie. Zgodził się wprawdzie, że pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu art. 91 pkt 1 k.p.c. nie obejmuje umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej czy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku i udziału w tych postępowaniach. Skoro bowiem celem tych postępowań, jest wyłącznie kontrola legalności zaskarżonego orzeczenia, a nie rozpoznanie sprawy, w której zostało ono wydane, to wniesienie tych skarg wprawdzie rozpoczyna postępowanie będące kontynuacją już zakończonego przed sądem powszechnym, to w znaczeniu technicznoprocesowym wszczynana jest nowa sprawa.

To było pełnomocnictwo rodzajowe

Inaczej należy jednak oceniać pełnomocnictwo, w którym mocodawca upoważnił pełnomocnika do występowania przed „sądami” bez określenia, o jakie sądy chodzi. Takie sformułowanie użyte w pełnomocnictwie powinno być bowiem rozumiane jako umocowanie do występowania również przed Sądem Najwyższym.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista.

Zobacz: https://sip.lex.pl/#/publication/419638807/partyk-aleksandra-partyk-tomasz-wplyw-literalnej-tresci-pelnomocnictwa-procesowego-na-zakres...?cm=URELATIONS

W tej sprawie powódka udzieliła adwokatowi pełnomocnictwa do „prowadzenia jej sprawy przeciwko pozwanej spółce”. Zakres tego pełnomocnictwa, które na żądanie Sądu Okręgowego, adwokat dołączył do akt sprawy, wykraczał poza ramy pełnomocnictwa procesowego w sprawach cywilnych. Jego treść Sąd powinien ocenić zgodnie z art. 92 k.p.c., które dotyczy pełnomocnictwa szerszego niż pełnomocnictwo procesowe. Powódka miała zatem rację, że na jego podstawie ustanowiony pełnomocnik mógł złożyć skargę kasacyjną i działać przed Sądem Najwyższym.

Postanowienie SN z 13.02. 2018 r. II PZ 32/17.

 
X

Sąd


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
 
X

Sąd Najwyższy


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd Najwyższy? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
Marek Sondej 10.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE