Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: regulacja dot. zapytań prawnych do Sądu Najwyższego nie służy rozwiązywaniu sporów sądowych

SN: regulacja dot. zapytań prawnych do Sądu Najwyższego nie służy rozwiązywaniu sporów sądowych

15.05.17

Zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia nie może sprowadzać się do pytania o możliwy sposób rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Najwyższy nie może zastępować sądu orzekającego przy wydawaniu decyzji - przypomniał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: regulacja dot. zapytań prawnych do Sądu Najwyższego nie służy rozwiązywaniu sporów sądowych Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sąd apelacyjny w toku rozpoznawania sprawy o zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem prawnym: "czy niedołączenie do akt sprawy sądowej pełnomocnictwa podmiotu, który był stroną postępowania przed Prezesem UOKiK, ale nie wniósł odwołania od decyzji tego organu, w zakresie będącym przedmiotem postępowania sądowego, wywołuje skutek w postaci nieważności tego postępowania, jeżeli stosowne pełnomocnictwo znajduje się w aktach sprawy administracyjnej dotyczącej zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, które zostały dołączone do akt sądowych, w sytuacji, gdy Sąd I instancji dokonywał doręczeń jedynie temu pełnomocnikowi, Sąd II instancji bezskutecznie wzywał do złożenia pełnomocnictwa i potwierdzenia czynności pełnomocnika a podmiot, który był stroną w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, ale nie wniósł odwołania w zakresie będącym przedmiotem postępowania sądowego ani osobiście, ani przez pełnomocnika, nie podejmował żadnych czynności w sprawie sądowej?".

Instytucja pytania prawnego do SN

Na podstawie art. 390 § 1 k.p.c., jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania albo przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu. Zgodnie zaś z art. 390 § 2 k.p.c. uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie. Zdaniem Sądu Najwyższego przedstawione przez sąd apelacyjny pytanie prawne nie spełniało ustawowych wymogów, o jakich mowa w powołanym wyżej przepisie.

Wydawanie uchwał jest wyjątkowe

Możliwość podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy stanowi wyjątek od zasady samodzielnego rozstrzygania sprawy przez sąd właściwy. Powyższe powoduje, że wydanie przez Sąd Najwyższy uchwały w oparciu o przepis art. 390 k.p.c. należy ograniczyć tylko do tych sytuacji, gdy znajdą zastosowanie przesłanki określone w omawianym przepisie. Należy więc wykładać przepis art. 390 k.p.c. w sposób ścisły. Zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu nie może bowiem sprowadzać się do pytania o możliwy sposób rozstrzygnięcia określonego sporu sądowego. Sąd Najwyższy nie może zastąpić sądu orzekającego w procesie decyzyjnym. Tym samym, może on udzielić odpowiedzi na postawione pytanie prawne, ale nie może wychodzić poza to zagadnienie. W innym wypadku doszłoby bowiem do naruszenia zasady samodzielnego orzekania w sprawie przez sąd właściwy.


Rolą SN nie jest reinterpretacja pytania prawnego

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że sąd apelacyjny kierując pytanie prawne i pytając o skutek nieważności postępowania sądowego nie odwołał się w pytaniu do żadnej z przesłanek nieważności, wymienionych w przepisie art. 379 k.p.c. Oznacza to, że gdyby Sąd Najwyższy miał wydać uchwałę i udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, to powinien on wówczas jednocześnie uzupełnić odpowiedź na postawione pytanie (wskazać na konkretną przesłankę nieważności). Taki tok procedowania nie jest dopuszczalny. Sąd Najwyższy odpowiadając na postawione pytanie nie może dokonywać reinterpretacji zadanego pytania prawnego.

Zbyt konkretnie zadane pytanie prawne

Ponadto, przedstawione przez sąd odwoławczy pytanie nie było sformułowane w sposób abstrakcyjny. W pytaniu nie zostały zawarte wątpliwości sądu apelacyjnego co do wykładni przepisów prawa. Sąd odwoławczy zapytał, czy w określonym stanie faktycznym zachodzi nieważność postępowania. Faktycznie więc ten sąd domagał się rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy, co jest niedopuszczalne.

Postanowienie SN z 14.03.2017 r., III SZP 1/17, LEX nr 2261733.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE