Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: Rozbieżności trzeba wyjaśniać, a nie rozstrzygać na niekorzyść strony

SN: Rozbieżności trzeba wyjaśniać, a nie rozstrzygać na niekorzyść strony

06.07.18

Sąd uznał, że obrońca skazanego podjął czynność po terminie. Zapatrywanie sądu było jednak przedwczesne, skoro istniały rozbieżności pomiędzy danymi na kopercie a danymi wynikającymi z monitoringu operatora pocztowego. Należało zwrócić się do operatora pocztowego o informacje co do doręczenia pisma - orzekł Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: Rozbieżności trzeba wyjaśniać, a nie rozstrzygać na niekorzyść strony Własne

Zarządzeniem z 2 lutego 2018 r. wezwano obrońcę do uzupełnienia braków wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wezwanie to zostało przesłane na adres obrońcy.

W aktach znajduje się wydruk elektronicznego potwierdzenia doręczenia, z którego wynika data doręczenia 6.02.2018 r. Tymczasem z e-monitoringu operatora pocztowego wynika, że w dniu 6.02.2018 r. przesyłka była awizowana, natomiast jej doręczenie nastąpiło w dniu 10.02.2018 r. Przewodniczący oparł się na elektronicznym dowodzie doręczenia i przyjął, że braki formalne wniosku zostały usunięte po terminie. W związku z tym, zarządzeniem z dnia 20.02.2018 r. odmówił przyjęcia wniosku obrońcy o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Nieuwzględniony wniosek

Obrońca, powołując się na odnalezienie koperty w dniu 13.03.2018 r. wniósł o przywrócenie mu terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o uzasadnienie wyroku.

Sąd okręgowy nie uwzględnił jednak wniosku obrońcy skazanego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Zażalenie obrońcy

Z orzeczeniem sądu nie zgodził się obrońca. W zażaleniu wskazał m.in., iż udowodnił, że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Obrońca skazanego wyjaśnił, iż nie wniósł zażalenia, gdyż działał w zaufaniu do sądu. Z akt sprawy wynikało bowiem, że potwierdzenie odbioru przesyłki datowane było na dzień 6 lutego. Z tego faktu obrońca wysnuł wniosek, że inna data, odnotowana przez kancelarię, była błędna. Do dnia odnalezienia koperty obrońca pozostawał w błędnym przekonaniu, że data odbioru przesyłki wynikająca z akt sprawy była prawidłowa. Skarżący zwrócił zaś uwagę, że sąd nie zajął się kwestią weryfikacji błędnego potwierdzenia odbioru przesyłek. Wskazał także, że z wydruku ze strony e-monitoringu operatora pocztowego wynikało, że list został odebrany 10 lutego 2018 r., a 6 lutego był awizowany i przekazany do placówki pocztowej. Obrońca w zażaleniu zawarł wniosek, aby sąd zwrócił się do urzędu pocztowego o podanie właściwej daty doręczenia przesyłki pocztowej.

LEX Linie Orzecznicze>>

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie. Zażalenie obrońcy uznał bowiem za zasadne.

Sąd Najwyższy wskazał, że z elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłki, znajdującego się w aktach sprawy wynika, że jej odbiór nastąpił w dniu 6.02.2018 r. Z załączonego do wniosku o przwrócenie terminu wydruku e-monitoringu operatora pocztowego wynika zaś, że ta sama przesyłka została odebrana 4 dni później - tj. w dniu 10.02.2018 r. W wydruku zapisano, że przesyłka była awizowana w dniu 6.02.2018 r. Także z ksera koperty wynika, że była ona awizowana w dniu 6.02.2018 r.

Rozbieżne daty

Mimo tej rozbieżności, sąd orzekał bez czynienia ustaleń. Należało więc uznać, że zażalenie obrońcy było trafne. Sąd powinien był zwrócić się do urzędu pocztowego o podanie dokładnej daty doręczenia przesyłki pocztowej. To może pozwolić na dokonanie właściwych ustaleń w sprawie. Bez zbadania powyższej kwestii, nie można ostatecznie przesądzić kierunku rozstrzygnięcia. Natomiast biorąc pod uwagę dotychczas zgromadzone w sprawie dowody, należałoby uznać, że obrońca wykonał zarządzenie do usunięcia braków wniosku o uzasadnienie w terminie.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 14.06.2018 r., V KZ 18/18, LEX nr 2505427.

 

 
X

Sąd Najwyższy


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd Najwyższy? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
 
X

Sąd


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE