Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: sędzia zawieszony w czynnościach służbowych nie może pobierać pełnego wynagrodzenia

SN: sędzia zawieszony w czynnościach służbowych nie może pobierać pełnego wynagrodzenia

07.02.18

W świetle prawa, jeśli sąd dyscyplinarny orzeka karę złożenia sędziego z urzędu, to jednocześnie powinien orzec o obniżeniu wynagrodzenia, gdyż taki sędzia jest zawieszony w czynnościach służbowych. Brak orzeczenia o obniżeniu wynagrodzenia można jednak uzupełnić - wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: sędzia zawieszony w czynnościach służbowych nie może pobierać pełnego wynagrodzenia Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sąd apelacyjny, działając jako sąd dyscyplinarny, w 2.10.2017 r. wydał wyrok, którym uznał obwinioną sędzię sądu rejonowego za winną popełnienia przewinień dyscyplinarnych. Sąd dyscyplinarny wymierzył obwinionej karę dyscyplinarną złożenia z urzędu.

Kilka dni później sąd apelacyjny - sąd dyscyplinarny wydał uchwałę, na mocy której obniżył obwinionej sędzi wynagrodzenie o 25 proc. w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych z mocy prawa, od dnia wydania wyroku.

Zażalenie obrońcy obwinionej

Z wydaną uchwałą w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia, nie zgodził się obrońca obwinionej. W jego ocenie, wydane rozstrzygnięcie było błędne i pozbawione podstawy prawnej.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy, działając jako sąd dyscyplinarny, utrzymał w mocy zaskarżoną uchwałę. W ocenie Sądu Najwyższego, zażalenie obrońcy obwinionej nie było zasadne.

Regulacja prawna

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - dalej u.s.p. (Dz.U. z 2018 r. poz. 23) jeżeli orzeczona została kara złożenia sędziego z urzędu, a sąd dyscyplinarny wcześniej nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych, wyrok wywołuje zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych, z jednoczesnym obniżeniem do 50 proc. jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Art. 129 § 3 stosuje się odpowiednio.

Z kolei w myśl art. 129 § 3 u.s.p., sąd dyscyplinarny, zawieszając sędziego w czynnościach służbowych, obniża w granicach od 25 proc. do 50 proc. wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Brakująca część wyroku

Sąd Najwyższy zaznaczył, że sąd apelacyjny, wydając wyrok w sprawie obwinionej, był zobowiązany do zamieszczenia w orzeczeniu także rozstrzygnięcia o obniżeniu wysokości wynagrodzenia na czas zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych. Powyższy obowiązek jednoznacznie wynika z przywołanego wyżej art. 123 u.s.p.


Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy>>

Sporna kwestia

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że istnieje spór co do tego czy brak orzeczenia o obniżeniu wynagrodzenia w wyroku sądu dyscyplinarnego wyklucza wydanie „uzupełniającego” rozstrzygnięcia w późniejszym czasie. W świetle jednego z poglądów, taki brak w wyroku nie może być uzupełniony w przyszłości. Sąd Najwyższy zaznaczył jednak, iż nie podziela tego zapatrywania, gdyż za przekonujący uznaje pogląd przeciwny. Na jego podstawie wydanie dodatkowej uchwały w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia jest dopuszczalne. Wskazuje się bowiem, że taka uchwała ma charakter jedynie „pomocniczy” wobec wydanego wcześniej wyroku w przedmiocie złożenia sędziego z urzędu. Sąd Najwyższy podkreślił, że w świetle art. 123 § 1 u.s.p. w razie złożenia sędziego z urzędu, to zawieszenie go w czynnościach służbowych jest konieczne.

Konieczne obniżenie wynagrodzenia

Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie kary złożenia sędziego z urzędu wywołuje z mocy prawa zawieszenie w czynnościach służbowych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia. W razie braku orzeczenia o obniżeniu wynagrodzenia tego sędziego dopuszczalne jest więc podjęcie uchwały precyzującej wysokość obniżenia wynagrodzenia w granicach od 25 proc. do 50 proc. (co wynika z art. 129 § 3 u.s.p.). Nie byłoby przecież dopuszczalnym pobieranie przez sędziego wynagrodzenia w pełnej wysokości, jeśli nie wykonuje on czynności służbowych z powodu wydania nieprawomocnego wyroku o złożeniu go z urzędu. Należy pamiętać, że jeśli w takim wypadku postępowanie dyscyplinarne ostatecznie zakończyłoby się uniewinnieniem sędziego lub umorzeniem postępowania, to sędziemu zostałoby wypłacone zatrzymane wynagrodzenie.

Uchwała Sądu Najwyższego z 15.12.2017 r., SNO 53/17, LEX nr 2429624.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE