Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: strona nie może ponieść ujemnych konsekwencji wadliwego doręczenia sądowej przesyłki

SN: strona nie może ponieść ujemnych konsekwencji wadliwego doręczenia sądowej przesyłki

04.02.18

Nie można uznać za skutecznie doręczoną korespondencję sądową, jeśli zostaje ona wysłana w sposób, który uniemożliwił stronie jej odbiór - wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: strona nie może ponieść ujemnych konsekwencji wadliwego doręczenia sądowej przesyłki fot. Thinkstock

Uczestniczka w kwietniu 2017 r. wniosła skargę kasacyjną na postanowienie sądu okręgowego w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku.

SO odrzucił skargę kasacyjną, uznając ją za złożoną po terminie. SO wyjaśnił, że do uczestniczki przesłano odpis orzeczenia i jego pisemne uzasadnienie, ale pomimo kierowania korespondencji na adres wskazany przez uczestniczkę, przesyłka nie została podjęta w terminie. Biorąc pod uwagę dwukrotne awizowanie pisma w styczniu 2017 r., należało uznać, że skarga kasacyjna została wniesiona po upływie terminu.

Dwumiesięczny termin

Zgodnie z art. 398(5) § 1 k.p.c. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.

Zażalenie uczestniczki

Uczestniczka nie zgodziła się z orzeczeniem SO i wniosła zażalenie. Skarżąca wskazała, że ustanowiła pełnomocnika do doręczeń. Korespondencja sądowa (zawierająca odpis postanowienia i jego uzasadnienie) została przesłana na adres jej pełnomocnika, ale jako adresata przesyłki oznaczono imiennie uczestniczkę. Z tego powodu, ustanowiony przez nią pełnomocnik dla doręczeń nie był w stanie odebrać pisma, a to ostatecznie doprowadziło do zwrotu korespondencji jako niepodjętej. Uczestniczka podkreśliła, że zwróciła ona uwagę SO na tę nieprawidłowość. W związku z tym SO ponownie dokonał doręczenia korespondencji. Dopiero z datą odebrania przesyłki (marzec 2017 r.) należało wobec uczestniczki liczyć bieg terminu na wniesienie skargi kasacyjnej.

Postępowanie cywilne>>

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie SO. Sąd Najwyższy stwierdził, iż z akt jednoznacznie wynika, że uczestniczka ustanowiła w toku postępowania pełnomocnika do doręczeń. Nie odwołała tego pełnomocnictwa. Tym samym, przy dokonywaniu doręczeń należało stosować art. 133 § 3 k.p.c. Na podstawie zdania pierwszego tego przepisu, jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom.

Sztywne reguły

Sąd Najwyższy przypomniał, że przepisy procedury cywilnej dotyczące doręczeń wiążą zarówno sąd jak i strony. Wyłączona jest przy tym modyfikacja sposobu doręczania pism sądowych, nawet gdyby taką wolę wyrażała strona. W orzecznictwie ukształtował się pogląd, iż nawet gdy strona wnosi o doręczenie jej pisma, a w sprawie ustanowiony jest dla niej pełnomocnik do doręczeń, to wówczas sąd powinien doręczyć pismo jej pełnomocnikowi, a nie stronie. Takie zapatrywanie wyrażono m.in. w postanowieniu Sądu Najwyższego z 15.04.2005 r. w sprawie I CZ 20/05 (LEX nr 603156). Oznacza to więc, że w takim przypadku doręczenie pisma sądowego lub procesowego samej stronie, a nie ustanowionemu przez nią pełnomocnikowi oznacza naruszenie przepisów postępowania. Pogląd ten zaprezentował m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 15.01.2015 r. w sprawie IV CZ 81/14 (LEX nr 1648719).

Wadliwe doręczenie

Sąd Najwyższy wskazał, że na skutek wniosku uczestniczki o doręczenie jej odpisu postanowienia wraz z jego uzasadnieniem, SO wadliwie doręczył pismo uczestniczce. Nieprawidłowość polegała na oznaczeniu w korespondencji imiennie uczestniczki postępowania jako adresata pisma sądowego, a nie ustanowionego przez nią pełnomocnika do doręczeń. Próby odebrania pisma okazały się bezskuteczne. Nie można było uznać, że doszło wówczas do skutecznego doręczenia korespondencji uczestniczce, co skutkowało późniejszym uznaniem wniesionej przez nią skargi kasacyjnej za spóźnioną. Odrzucenie więc skargi kasacyjnej było więc nieuprawnione, skoro faktycznie termin na wniesienie tego pisma rozpoczął bieg dopiero od daty faktycznego odebrania pisma. Pismo to na skutek wniosku uczestniczki, zostało bowiem ponownie przesłane przez SO - tym razem w sposób prawidłowy w marcu 2017 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 9.11.2017 r., I CZ 95/17, LEX nr 2426567.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE