Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: uchylenie zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania może być czasem konieczne

SN: uchylenie zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania może być czasem konieczne

17.07.17
Sąd Najwyższy przypomniał, że jeśli sprawa sądowa jest prowadzona w trybie postępowania uproszczonego, to sąd odwoławczy nie może przeprowadzić dowodu z opinii biegłego. Jeśli w takim procesie zachodzi potrzeba dopuszczenia wspomnianego dowodu, to uzasadnionym jest uchylenie wyroku niższej instancji do ponownego rozpoznania.
articleImage: SN: uchylenie zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania może być czasem konieczne fot. Thinkstock

Sąd rejonowy wydał wyrok w sprawie o zapłatę. Prowadzone postępowanie toczyło się w trybie uproszczonym. Sąd okręgowy uchylił wyrok sądu rejonowego do ponownego rozpoznania, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu uproszczonym. Z uzasadnienia rozstrzygnięcia sądu odwoławczego wynika, iż w sprawie należało przeprowadzić dowód z opinii biegłego, który został zgłoszony przez pozwanego w apelacji.

Zażalenie powoda

Rozstrzygnięcie sądu okręgowego o uchyleniu wydanego wyroku zostało zaskarżone przez powoda. W zażaleniu powód wskazywał, iż sąd rejonowy słusznie pominął dowód z opinii biegłego, bowiem dowód ten odnosił się do kwestii bezspornej. Skoro tak było, to zdaniem skarżącego, przeprowadzenie dowodu nie pozwoliłoby na wyjaśnienie okoliczności wyłączających odpowiedzialność pozwanego. Powód wniósł o uchylenie wyroku sądu okręgowego.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy oddalił zażalenie powoda, uznając je za nieuzasadnione.

Regulacje prawne

Sąd Najwyższy przypomniał, że w oparciu o przepis art. 386 § 4 k.p.c. sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Natomiast jeśli wydany wyrok uchylający orzeczenie sądu niższej instancji zostanie zaskarżony zażaleniem, to w takim postępowaniu badane jest wyłącznie wystąpienie obu podstaw uchylenia zaskarżonego wyroku przewidzianych w tym przepisie. Powyższe oznacza, że w postępowaniu zażaleniowym nie są badane inne zarzuty prawa procesowego, np. dotyczące przebiegu postępowania przed sądem pierwszej instancji i zarzuty prawa materialnego.


Specyfika trybu uproszczonego

Sąd Najwyższy wskazał, że w rozpoznawanej sprawie o zapłatę postępowanie sądowe było prowadzone w trybie uproszczonym. Zasady procedowania w tym trybie są uregulowane w art. 5051 i następnych kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z zasad orzekania w trybie uproszczonym jest to, że sąd drugiej instancji nie przeprowadza postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodu z dokumentu. Powyższe wynika jednoznacznie z brzmienia art. 50511 § 1 k.p.c.

Dowód był istotny

W analizowanej sprawie pozwany w apelacji domagał się przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego. Dowód ten został uznany przez sąd drugiej instancji za istotny i niezbędny do wydania wyroku w sprawie. Zachodziła więc uzasadniona podstawa do uchylenia zaskarżonego wyroku sądu rejonowego, skoro sąd odwoławczy nie mógł takiego koniecznego dowodu przeprowadzić, zgodnie z powołanym wyżej art. 50511 § 1 k.p.c.

Podsumowanie

Reasumując, Sąd Najwyższy ocenił, że decyzja sądu odwoławczego o uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji była słuszna. Koniecznym w sprawie bowiem było uchylenie wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (z wyłączeniem przepisów o postępowaniu uproszczonym). Zgodnie bowiem z art. 50512 § 1 k.p.c., jeżeli sąd drugiej instancji stwierdzi, że zachodzi naruszenie prawa materialnego, a zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku, to uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Jednocześnie w myśl art. 50512 § 2 k.p.c. uchylając zaskarżony wyrok sąd drugiej instancji może przekazać sprawę do rozpoznania z wyłączeniem przepisów o postępowaniu uproszczonym także wówczas, gdy sprawa stosownie do art. 5051 podlega rozpoznaniu w tym postępowaniu. Tym samym, Sąd Najwyższy uznał wniesione przez powoda zażalenie za niezasadne.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 6.04.2017 r., IV CZ 1/17, LEX nr 2310117

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE