Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie może być przedwczesny

SN: wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie może być przedwczesny

12.09.17

Skoro termin na złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie dopiero od chwili ogłoszenia orzeczenia, to nie można uznać za skuteczne złożenia wniosku przed wydaniem orzeczenia wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie może być przedwczesny fot. Thinkstock

Obrońca skazanego złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wydanego w tym dniu.

Przewodnicząca wydziału karnego w sądzie okręgowym wydała zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku obrońcy. Jak wynika z jego uzasadnienia, wniosek obrońcy skazanego wpłynął na biuro podawcze sądu w dniu wyrokowania o godzinie 12.45, podczas gdy wyrok wydano w tym dniu, ale dopiero po godzinie 14.20. Tym samym, należało uznać, że wniosek nie został złożony w terminie. Czynność złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia może być bowiem skutecznie dokonana dopiero po ogłoszeniu wyroku.

Regulacja prawna

Na podstawie art. 422 § 1 k.p.k. w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Zgodnie zaś z art. 422 § 3 k.p.k. prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną po terminie lub jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.

Zażalenie obrońcy

Zarządzenie to zaskarżył obrońca skazanego, który kwestionował przyjętą wykładnię przepisu art. 422 k.p.k. W szczególności skarżący podniósł, iż termin, o jakim mowa w powołanym przepisie art. 422 § 1 k.p.k., jest liczony w dniach, a nie godzinach, a zatem jego wniosek należało uznać za skuteczny.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie, uznając wniesione zażalenie na bezzasadne.
Sąd Najwyższy uznał za niebudzące wątpliwości to, że termin na złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie dopiero od daty ogłoszenia orzeczenia. Powyższe oznacza więc, że nie można uznać za skuteczny wniosku o sporządzenie uzasadniania orzeczenia (i jego doręczenie) złożonego przed ogłoszeniem tego orzeczenia. Sąd Najwyższy podkreślił, że przed wyrokowaniem przez sąd nie wiadomo nawet, czy dojdzie do ogłoszenia orzeczenia. Zdaniem Sądu Najwyższego, przyjęcie, że strona może składać wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadniania orzeczenia przed ogłoszeniem orzeczenia, prowadziłoby do absurdalnej konkluzji, że tego rodzaju żądanie mogłoby być zgłoszone w każdym czasie przed wydaniem wyroku.

Ugruntowany pogląd

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że przedstawione stanowisko wyrażane było w orzecznictwie sądów od lat – nawet w czasie, gdy obowiązywały wcześniejsze regulacje kodeksowe. Pogląd ten należy zaaprobować, gdyż brak jest jakichkolwiek racjonalnych przesłanek do jego zakwestionowania. Stanowisko co do bezskuteczności przedwcześnie składanych wniosków przedstawił Sąd Najwyższy m.in. w uchwale z 19.12.1973 r. w sprawie VI KZP 44/73 (LEX nr 18735) oraz w postanowieniu z 11.10.2002 r. w sprawie WA 53/02 (LEX nr 748250).

Nietrafny zarzut

Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że argument przedstawiony przez obrońcę skazanego co do sposobu liczenia terminu do złożenia wniosku z art. 422 § 1 k.p.k., nie mógł odnieść postulowanego skutku. Kluczowym dla oceny biegu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia jest to, że termin ten otwiera się dopiero od momentu dokonania czynności ogłoszenia wyroku. W procedurze karnej, początkiem biegu terminu jest zawsze dzień następny po dniu, od którego termin się liczy, co wynika z przepisu art. 123 § 1 k.p.k. Sąd Najwyższy zaznaczył, że skoro w sprawie jest bezspornym to, że złożenie wniosku przez obrońcę skazanego nastąpiło przed momentem wyrokowania, to brak było podstaw do uwzględnienia wniesionego zażalenia.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 9.08.2017 r., II KZ 20/17, LEX nr 2342169

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE