Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: zbyt niska wartość przedmiotu sporu wyklucza wniesienie skargi kasacyjnej

SN: zbyt niska wartość przedmiotu sporu wyklucza wniesienie skargi kasacyjnej

14.05.18

Sąd odwoławczy ustalił, że wartość przedmiotu sporu w sprawie o zapłatę była niższa od 50 tys. zł. Powód nie mógł więc domagać się rozpoznania jego skargi kasacyjnej, mimo że w postępowaniu odwoławczym zgłosił nowe żądanie - wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: zbyt niska wartość przedmiotu sporu wyklucza wniesienie skargi kasacyjnej Własne

Sąd apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną powoda od wyroku tego sądu w sprawie o zapłatę. Sąd wyjaśnił, że prawidłowo oznaczona wartość przedmiotu zaskarżenia była niższa od przewidzianej w art. 3982 § 1 k.p.c. Jeśli bowiem wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50.000 zł, to skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. Sąd podkreślił, że powód zaskarżył wyrok w odniesieniu do kwoty ok. 19.000 zł. Apelacja powoda odniosła skutek jedynie co do dat płatności odsetek. Z kolei apelacja pozwanego dotyczyła kwoty ok. 12.000 zł, a uwzględniono ją tylko w części. Sąd odwoławczy wskazał, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek ani żądania zgłoszonego w postępowaniu apelacyjnym. Z tego względu skarga kasacyjna była niedopuszczalna.

 

Zażalenie powoda

Powód wniósł zażalenie. W jego ocenie zaskarżone postanowienie było błędne, dlatego domagał sie on uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Zaznaczył, że w toku sprawy (na etapie postępowania apelacyjnego) doszło do rozszerzenia żądania. Wówczas zgłosił on również roszczenie odszkodowawcze. Było to związane ze zmianą okoliczności sprawy. W jego ocenie, skarga kasacyjna powinna zatem zostać przyjęta do rozpoznania. Z ostrożności procesowej skarżący domagał się sprawdzenia wartości przedmiotu zaskarżenia.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy oddalił zażalenie. Uznał, że sąd apelacyjny prawidłowo ustalił wartość przedmiotu zaskarżenia na niższą niż 50.000 zł. Sąd właściwie też wyjaśnił sposób wyliczania tej wartości, a powód tego skutecznie nie zakwestionował.

Nie można było bowiem przy wyliczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia, doliczyć kwoty ok. 42.000 zł (wartość odszkodowania). To żądanie zostało zgłoszone dopiero w postępowaniu apelacyjnym, a zatem nie miało ono wpływu na oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. W świetle art. 383 k.p.c., w postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.

  Postępowanie cywilne>>

Zasada i wyjątek

Powyższy przepis oznacza, że co do zasady przedmiotem procesu w postępowaniu odwoławczym może być w całości lub w części tylko to, co było przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd pierwszej instancji. Wyjątek od tej reguły dotyczy tych sytuacji, w których po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji uległy zmianie okoliczności faktyczne, co wskazuje na utratę aktualności pierwotnego żądania. Natomiast powód nie udowodnił tego, by nastąpiła taka zmiana okoliczności i jednocześnie poprzednio dochodzone żądanie utraciło swoją aktualność. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zarówno powód, jak i pozwany zaskarżyli wyrok sądu pierwszej instancji. Orzeczenie tego sądu podlegało więc kontroli apelacyjnej. Nie było zatem podstaw do uznania, że pierwotne roszczenie powoda straciło na aktualności. Powód w postępowaniu odwoławczym wystąpił z żądaniem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania. Domagał się przyznania na jego rzecz tego świadczenia niezależnie od świadczenia zasądzonego w wyroku sądu pierwszej instancji. Oznacza to, że żądanie przyznania na jego rzecz odszkodowania stanowiło nowe roszczenie. Nie można było więc przyjmować, że to roszczenie było zgłoszone w miejsce pierwotnie dochodzonego.

Z tych względów wartość przedmiotu zaskarżenia była faktycznie niższa niż 50.000 zł. To zaś skutkować musiało odrzuceniem wniesionej skargi kasacyjnej. Zażalenie powoda nie mogło być uznane za zasadne.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 20.02.2018 r., V CZ 5/18, LEX nr 2473803.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE