Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Strasburg: odrzucenie wniosku o skierowanie pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE nie narusza zasad rzetelnego procesu

Strasburg: odrzucenie wniosku o skierowanie pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE nie narusza zasad rzetelnego procesu

05.05.18

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 24 kwietnia uznał, iż brak skierowania przez holenderski Sąd Najwyższy pytania w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomimo wniosku oskarżonego, i brak obszernego uzasadnienia takiej decyzji, nie stanowiły naruszenia prawa do rzetelnego procesu.

articleImage: Strasburg: odrzucenie wniosku o skierowanie pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE nie narusza zasad rzetelnego procesu Oficjalna strona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

"Pobyt" nielegalnych imigrantów jako znamię przestępstwa
Skargę do Trybunału wniósł obywatel Holandii, który w 2011 r. został skazany na karę 40 miesięcy pozbawienia wolności za przewóz heroiny i przemyt ludzi. Skarżący, w celach finansowych, umożliwił nielegalny pobyt w krajach Unii Europejskiej około 20 nielegalnym imigrantom z Iraku. W trakcie postępowania kasacyjnego przed holenderskim Sądem Najwyższym skarżący argumentował, iż imigranci ci przebywali w Holandii tymczasowo, jedynie w tranzycie, gdyż udawali się oni do Danii. Tym samym, zdaniem skarżącego, brak było dowodów na ich "pobyt" w Holandii w rozumieniu prawa europejskiego (to jest dyrektywy Rady 2002/90/WE oraz decyzji ramowej Rady nr 2002/946/WSiSW), a zatem odpadło w jego przypadku wypełnienie znamienia ułatwiania "nielegalnego pobytu" w przestępstwie, za które został skazany. Skarżący zwrócił się do holenderskiego Sądu Najwyższego o wystąpienie z pytaniem prawnym i wnioskiem o wydanie wyroku w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni terminu "pobyt" do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd holenderski odmówił i oddalając kasację stwierdził, iż - w świetle prawa krajowego - brak jest podstaw do takiego działania, gdyż nie ma potrzeby rozstrzygnięcia w omawianej sprawie żadnych kwestii prawnych, nie wymaga tego również interes jednolitości i wykładni prawa. Ponad to, sąd nie przedstawił szerszego uzasadnienia swej decyzji o odrzuceniu wniosku skarżącego. Przed Trybunałem w Strasburgu skarżący zarzucił, iż brak prawidłowego uzasadnienia decyzji Sądu Najwyższego i rozpatrzenie wniosku o skierowanie pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w trybie uproszczonym stanowiły naruszenie jego prawa do rzetelnego procesu sądowego, chronionego w art. 6 ust. 1 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał nie zgodził się ze skarżącym i nie potwierdził naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE a rzetelność procesu
Trybunał wskazał, iż nie jest sprzeczne z art. 6 ust. 1 Konwencji oddalenie skargi przez sądy najwyższe jedynie poprzez powołanie się na obowiązujące przepisy prawne, jeżeli sprawa nie rodzi istotnych wątpliwości prawnych, zwłaszcza wówczas, gdy jest ona rozpatrywana w trybie uproszczonym. W tej mierze rozstrzygnięcie Trybunału w Strasburgu ogranicza się do kontroli tego, czy decyzje sądów krajowych nie były dotknięte arbitralnością lub nie były rażąco nieuzasadnione.

W omawianej sprawie Trybunał zgodził się z holenderskim Sądem Najwyższym, iż po oddaleniu kasacji skarżącego brak było konieczności zwracania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż nie zaistniały - w opinii sądu krajowego - żadne ważne kwestie prawne, których wyjaśnienie stało się w związku z tą sprawą konieczne. Nadto Trybunał wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądy krajowe nie mają obowiązku, w świetle art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwracania się do tego Trybunału z pytaniem w trybie prejudycjalnym, jeżeli pytanie takie nie jest istotne, czyli wówczas, gdy odpowiedź na to pytanie nie będzie miała wpływu na wynik sprawy.

Holenderski Sąd Najwyższy należycie zważył przedstawione przez skarżącego zarzuty na naruszenie prawa krajowego i europejskiego. Trybunał nie dostrzegł również, by całość postępowania karnego przeciwko skarżącemu dotknięta była jakimkolwiek przejawem arbitralności, nierzetelności lub naruszenia konwencyjnych standardów rzetelnego procesu. Trybunał w szczególności stwierdził, iż odrzucenie wniosku skarżącego o zwrócenie się w trybie prejudycjalnym to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej miało miejsce na mocy decyzji trzech sędziów, w trybie uproszczonym, bez obszernego uzasadnienia, lecz na podstawie przepisów krajowych i po szczegółowym rozpatrzeniu skargi kasacyjnej skarżącego co do jej istoty. W tym stanie rzeczy Trybunał nie uznał, by miało miejsce naruszenie prawa skarżącego do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Standardy z art. 6 ust. 1 Konwencji zostały zachowane.

Baydar przeciwko Holandii - wyrok ETPC z dnia 24 kwietnia 2018 r., skarga nr 55385/14.

-----------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE