Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Uchwała SN ma ujednolicić zasady opłat za skargi kasacyjne

Uchwała SN ma ujednolicić zasady opłat za skargi kasacyjne

21.03.17

Po odmowie zwolnienia od kosztów sądowych sąd nie wezwie adwokata do uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej - stwierdził w przyjętej 16 marca br. uchwale Sąd Najwyższy.

articleImage: Uchwała SN ma ujednolicić zasady opłat za skargi kasacyjne Własne

W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której - stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia - pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po doręczeniu postanowienia oddalającego w całości lub w części wniosek o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych oraz bezskutecznym upływie terminu przewidzianego w art. 112 ust. 3 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 623), odrzuca skargę kasacyjną na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c.

Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów.

Uchwała stanowi odpowiedź na zagadnienie prawne przedstawione postanowieniem Sądu Najwyższego z 7.07.2016 r. w sprawie III Cz 30/16, w uzasadnieniu którego Sąd Najwyższy wskazał na istniejące wątpliwości co do wykładni prawa, które sprowadzają się do określenia wpływu przepisu art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych na istnienie obowiązku przewodniczącego sądu wezwania do uiszczenia w terminie tygodniowym opłaty w wysokości stałej lub stosunkowej, obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia od nieopłaconej skargi kasacyjnej pod rygorem jej odrzucenia (art. 3986 § 2 w zw. z art. 130 § 1 k.p.c.) wniesionej przez radcę prawnego w razie doręczenia stronie postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego jej wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Dalej zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, iż powyższe zagadnienie stanowiło już przedmiot wypowiedzi Sądu Najwyższego w odniesieniu nie tylko do skargi kasacyjnej, ale także innych środków zaskarżenia i odwoławczych. Ich analiza wskazuje, że w odniesieniu do ujętej w nim kwestii prawnej przyjmuje się dwa przeciwstawne kierunki interpretacyjne. Pierwsze stanowisko - przyjęte w postanowieniach z 12.04.2013 r. - IV CZ 25/13 (nie publ.) oraz z 24.04.2015 r. - II CZ 15/15 (nie publ.) - zakłada, że gdy skarga kasacyjna, od której należna jest opłata w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia, została wniesiona wraz z wnioskiem o zwolnienie strony od kosztów sądowych, doręczenie odpisu postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego ten wniosek nie uchyla obowiązku przewodniczącego sądu drugiej instancji do wezwania pełnomocnika strony do uiszczenia w terminie tygodniowym należnej opłaty od skargi kasacyjnej.

Według drugiego stanowiska, artykuł 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zawiera przepis szczególny, który wyłącza możliwość wdrożenia postępowania naprawczego określonego w art. 130 § 1 k.p.c. i w razie oddalenia wniosku strony o zwolnienie jej od opłaty sądowej, gdy jest ona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, na przewodniczącym nie spoczywa obowiązek wezwania strony do uzupełnienia braku pisma procesowego (w tym skargi kasacyjnej) poprzez uiszczenie należnej opłaty sądowej podlegającej opłacie stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia (por. np. postanowienia Sądu Najwyższego: z 13.02.2014 r. - V CZ 5/14, z 17.12.2015 r. - I CZ 96/15, z 27.01.2016 r. - II CZ 92/15, z 28.01.2016 r. - I CZ 108/15, z 11.02.2016 r. - II PZ 19/15 oraz z 8.04.2016 r. - I CZ 14/16 - nie publ.).

Podjęcie omawianej uchwały powinno się przyczynić do ujednolicenia praktyki stosowania prawa.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16.03.2017 r., III CZP 82/16.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE