Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: o dacie złożenia skargi administracyjnej decyduje moment jej wniesienia do właściwego organu

WSA: o dacie złożenia skargi administracyjnej decyduje moment jej wniesienia do właściwego organu

05.05.17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że jeśli skarżący w ostatnim dniu terminu do zakwestionowania decyzji administracyjnej prześle ją do niewłaściwego podmiotu, to tak wniesiona skarga podlegać będzie odrzuceniu.

articleImage: WSA: o dacie złożenia skargi administracyjnej decyduje moment jej wniesienia do właściwego organu fot. Thinkstock

 O terminie do wniesienia skargi decyduje bowiem data skierowania jej do organu właściwego.

R.D. w dniu 25 stycznia 2017 r. otrzymał niekorzystną dla siebie decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w sprawie podatkowej. R.D. odbierając w dniu 25 stycznia 2017 r. zaskarżoną przez siebie decyzję, był pouczony o sposobie zaskarżania orzeczeń zgodnie z przepisami procedury administracyjnej, w szczególności o tym, iż może on zaskarżyć wydaną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. W dniu 24 lutego 2017 r. R.D. wystąpił bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na wydaną decyzję.

Przekazanie skargi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 28 lutego 2017 r. przekazał wniesioną skargę Dyrektorowi Izby Skarbowej w Ł. O powyższym został poinformowany skarżący.

Rozstrzygnięcie WSA

Łódzki WSA odrzucił skargę R.D. w oparciu o przepis art. 58 § 1 ust. 2 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Powodem, dla którego sąd administracyjny odrzucił wniesioną skargę, było to, że faktycznie została ona skierowana do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. po terminie.

Sposób zaskarżania decyzji administracyjnych

WSA w Łodzi przypomniał, że w świetle regulacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skarga powinna być więc wniesiona do właściwego organu administracji publicznej osobiście lub za pośrednictwem poczty z zachowaniem ustawowego terminu.

Przekroczony termin

W rozpoznawanej sprawie skarżący mógł wnieść skargę na wydaną decyzję najpóźniej w dniu 24 lutego 2017 r. (30 dni po otrzymaniu korespondencji). R.D. został prawidłowo pouczony o sposobie wnoszenia skargi, a więc o tym, że najpóźniej do dnia 24 lutego 2017 r. powinien ją skierować do sądu administracyjnego, ale za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Skarżący błędnie zatem skierował skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego. Skarga została przekazana do organu administracyjnego przez sąd administracyjny, ale nastąpiło to w dniu 28 lutego 2017 r., a więc kilka dni po upływie terminu do wniesienia skargi. Powyższe powoduje więc, że dzień 28 lutego 2017 r. należało uznać za dzień wniesienia skargi przez R.D. Powyższe skutkowało więc przyjęciem, że skarżący wniósł skargę po upływie terminu, co musiało prowadzić do jej odrzucenia.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19.04.2017 r., I SA/Łd 390/17

LEX nr 2273443.

05.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE