Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: wpis na listę adwokatów uniemożliwia wykonywanie zawodu komornika

WSA: wpis na listę adwokatów uniemożliwia wykonywanie zawodu komornika

05.03.18

Skreślenie adwokata z listy w wypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości następuje bez względu na czas, w jakim osoba ta objęła stanowisko, a mianowicie przed - czy też po - uzyskaniu wpisu na listę adwokatów. W obu przypadkach chodzi bowiem o osobę legitymującą się statusem adwokata - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

articleImage: WSA: wpis na listę adwokatów uniemożliwia wykonywanie zawodu komornika fot. Thinkstock

Okręgowa Rada Adwokacka skreśliła skarżącego z listy adwokatów wskazując, że mimo wpisu na listę adwokatów i złożenia ślubowania, w dalszym ciągu wykonywał zawód komornika sądowego. Naczelna Rada Adwokacka, utrzymała w mocy tę decyzję i stwierdziła, że rozróżnienie adwokatów, na tych wykonujących zawód i nie wykonujących zawodu, na co powoływał się skarżący, ma jedynie charakter wewnątrzorganizacyjny i nie przesądza, co do istoty, o odmiennym statusie osoby figurującej na jednej lub drugiej liście. Wpływa jedynie na zakres obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, nie zaś na całokształt praw i obowiązków w strukturze samorządowej. Usytuowanie komornika przy sądzie rejonowym i prowadzenie przez niego czynności egzekucyjnych w związku z działalnością wymiaru sprawiedliwości pozwala natomiast na zaliczenie zawodu komornika do pomocniczego organu wymiaru sprawiedliwości, co wypełnia dyspozycję art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2368).

Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zaskarżona uchwała jest zgodna z prawem i skargę oddalił. Nie stwierdził przede wszystkim, aby uchwała naruszała art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483) pozbawiając skarżącego nabytego prawa do wykonywania zawodu adwokata. Sąd przypomniał, że objęcie stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcie wykonywania zawodu notariusza wiąże się ze skreśleniem z listy adwokatów. Co ważne, przepis art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o adwokaturze ma zastosowanie również w przypadkach, kiedy sędzia, prokurator czy komornik zostają w trakcie pełnienia swych obowiązków wpisani na listę adwokatów, ale nie zamierzają wykonywać zawodu adwokata. Sąd zauważył dalej, że w regulacji prawnej nabycia prawa do wykonywania zawodu adwokata nie została wprowadzona przesłanka ograniczająca prawo wystąpienia o dopuszczenie do zawodu przez osobę już zajmującą stanowisko w organach wymiaru sprawiedliwości czy w organach ścigania. To wyjaśnia przyczynę wpisania skarżącego na listę adwokatów pomimo wykonywania przez niego zawodu komornika sądowego. Bez wątpienia komornik sądowy jest natomiast pomocniczym organem wymiaru sprawiedliwości. W rezultacie organy prawidłowo uznały, że skreśleniu z listy adwokatów podlegają także osoby, które w chwili wpisu na listę adwokatów zajmowały stanowisko komornika lub asesora komorniczego i nie zrezygnowały z niego po wpisie.

Nie ma podstaw do różnicowania

Sąd zwrócił uwagę, że w powołanym przepisie ustawodawca użył zwrotu "w wypadku objęcia stanowiska", co mogłoby sugerować, że przepis ten dotyczy tylko tych przypadków, w których wpis na listę adwokatów został dokonany wcześniej niż objęcie stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcie wykonywania zawodu notariusza i nie ma zastosowania w sytuacji odwrotnej. Akceptacja tej wykładni, prowadziłoby jednak do stosowania tego przepisu w sposób sprzeczny z jego celem. W obu przypadkach chodzi bowiem o adwokata wpisanego na listę, tj. legitymującego się statusem adwokata, obejmującego (zajmującego) stanowisko w organach przewidzianych w tym przepisie.

Wyrok WSA w Warszawie z 6.07.2017 r., VI SA/Wa 773/17.

 

Marek Sondej 05.03.18
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Tomasz Sobel IP: 188.146.* 05-03-2018
    Wyrok WSA nie jest prawomocny. W tym samym sądzie w sprawie o sygn. VI SA/Wa 751/17 orzeczono dokładnie odmiennie. W NSA też występują dwie linie orzecznicze.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE